دوره های دکتری

تعداد بازدید:۳۵۲۱

 

                                                                  

برنامه هفتگی     نیمسال دوم  سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه شیمی آلی                  مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

روشهای نوین آنالیز پلیمرها

طراحی دارو به کمک کامپیوتر

پلیمرهای زیست تخریب پذیر* فرد

یک شنبه

هتروسیکل پیشرفته

روشهای نوین آنالیز پلیمرها

دوشنبه

سه شنبه

هتروسیکل پیشرفته*

زوج

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

چهارشنبه

طراحی دارو به کمک کامپیوتر* فرد

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

9031112

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دکتر ارسلانی

3

29/03/1400

15

0

9031102

هتروسیکل پیشرفته

دکتر تیموری

3

02/4/1400

30/17

0

9031196

روش های نوین آنالیز پلیمرها

دکترها: نجار - محمدی

3

06/04/1400

30/11

0

9031197

طراحی دارو به کمک کامپیوتر

دکتر قدری

3

09/04/1400

9 صبح

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

3

55555550

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

44444444

رساله

-

24

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

               

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی 1400-1399
                 گروه شیمی فیزیک                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی کوانتوم پیشرفته

خوردگی پیشرفته

دکتر میرقاسم حسینی

ترمودینامیک محلول های پلیمری

   

یک شنبه

 

 
 

 

دوشنبه

ترمودینامیک محلول های پلیمری

شیمی کوانتوم پیشرفته

   

   

سه شنبه

چهارشنبه

خوردگی پیشرفته دکتراصغری

   

   

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

9031308

خوردگی پیشرفته

دکترها : میرقاسم حسینی اصغری

3

03/04/1400

9 صبح

0

9031373

شیمی کوانتوم پیشرفته

دکتراحدزاده

3

08/04/1400

15

0

9031312

ترمودینامیک محلول های پلیمری

دکتر مهرداد

3

30/03/1400

30/17

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

3

55555550

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

44444444

رساله

-

24

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

0

0

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم      سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه شیمی کاربردی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

   

یک شنبه

بررسی نقش و عملکرد* زوج

نانو داروها

بررسی نقش و عملکرد

 

دوشنبه

 

     

سه شنبه

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب

نانو داروها* فرد

 

چهارشنبه

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب* زوج

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

9031418

بررسی نقش و عملکرد

دکترمیرمحسنی

3

30/03/1400

30/11

0

9031403

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پساب

دکترها: زارعی-عابر

3

02/04/1400

9 صبح

9031465

نانو داروها

دکتر امینی فضل

3

07/04/1400

30/17

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

-

3

55555550

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

44444444

رساله

-

24

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

0

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

               

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی  1400-1399
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

کاربرد کامپیوتر در شیمی

کاربرد کامپیوتر در شیمی

سه شنبه

   

   

چهارشنبه

ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی

ساختمان و پیوند در ترکیبات معدنی

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

9031501

ساختمان و پیوند در ترکیبات

دکتر خاندار

3

10/04/1400

30/11

0

9031505

کاربرد کامپیوتر در شیمی

دکتر شعبانی

3

30/03/1400

9 صبح

0

9041100

امتحان جامع

-

0

3

55555550

ایمنی ، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

44444444

رساله

24

0

7777777

ادامه رساله

0

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

               

               

                                                                                

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹