دوره های دکتری

تعداد بازدید:۳۱۲۵

برنامه هفتگی     نیمسال اول  سال تحصیلی    1400-99
                 گروه شیمی آلی                  مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

یک شنبه

شیمی کربوهیدراتها

شیمی آلی حیاتی

25

109

دوشنبه

حدواسط های فعال* (زوج)

شیمی آلی حیاتی

110

109

سه شنبه

شیمی کربوهیدراتها

25

چهارشنبه

حدواسط های فعال

110

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031113

شیمی کربوهیدراتها

دکتر نمازی

3

15/10/99

0

9031313

حدواسط های فعال

دکتر قاسمی

3

20/10/99

0

9031117

شیمی آلی حیاتی

دکتر مصطفوی

3

24/10/99

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

0

44444444

رساله

-

-

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

0

0

0

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات  30/16 بعد از ظهر می باشد

             

                                          برنامه هفتگی     نیمسال اول                     سال تحصیلی 1400-99

  گروه شیمی فیزیک                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی سطح کاتالیست

اسپکتروسکوپی امپدانس

شیمی سطح کاتالیست

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

دکتر اصغری109

28

دکتر دربندی109

107

یک شنبه

 

 
 

 

دوشنبه

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

 

31

 

سه شنبه

اسپکتروسکوپی امپدانس* فرد

28

چهارشنبه

   

   

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031307

اسپکتروسکوپی امپدانس

دکتر میرقاسم حسینی

3

13/10/99

0

9031312

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

دکترشکاری

3

20/10/99

0

9031372

شیمی سطح و کاتالیست

دکترها: اصغری - دربندی

3

24/10/99

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

0

44444444

رساله

-

24

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

0

0

0

0

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 30/16 بعد از ظهر می باشد.

             

برنامه هفتگی     نیمسال اول      سال تحصیلی   1400-99
                 گروه شیمی کاربردی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

یک شنبه

پلیمرهای رسانای الکتریکی

پوششها و چسبها * (فرد)

110

110

دوشنبه

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن* (زوج)

پوششها و چسبها

پلیمرهای رسانای الکتریکی *

(فرد)

109

110

109

سه شنبه

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن

109

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031401

پلیمرهای رسانای الکتریکی

دکتر میرمحسنی

3

13/10/99

0

9031410

پوششها و چسبها

دکتر اولاد

3

20/10/99

0

9031463

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن

دکتر عابر

3

24/10/99

0

9041100

امتحان جامع

-

0

-

0

44444444

رساله

-

24

-

0

7777777

ادامه رساله

-

0

-

0

0

 

0

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات  30/16 بعد از ظهر می باشد.

             

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی  1400-99
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

یک شنبه

دوشنبه

پلیمرهای معدنی

104

سه شنبه

پلیمرهای معدنی

 

108

 

چهارشنبه

طیف سنجی با اشعه ایکس

طیف سنجی با اشعه ایکس

102

102

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031502

پلیمرهای معدنی

دکترخاتمیان

3

17/10/99

0

9031504

طیف سنجی با اشعه ایکس

دکتر خاندار

3

23/10/99

0

9041100

امتحان جامع

0

-

0

44444444

رساله

24

-

0

7777777

ادامه رساله

0

-

0

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 30/16 بعد از ظهر می باشد .

             

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹