برنامه هفتگی کلاسها و امتحانات پایان ترم

تعداد بازدید:۱۵۳۵۵

 

برنامه هفتگی دروس و امتحانات پایان ترم

 

در این قسمت برنامه هفتگی دروس که توسط آموزش دانشکده تنظیم شده،و همچنین برنامه امتحانات پایان ترم قابل مشاهده است. در صورتی که پس از تشکیل کلاس­ها با هماهنگی دانشجویان و استاد مربوطه هر گونه تغییری در برنامه هفتگی درس خاصی صورت گرفته باشد، در این برنامه لحاظ نشده است.

 

با توجه به اینکه دانشکده شیمی اقدام به پذیرش دانشجویان گرایش محض در نیم­سال اول (ورودی­های مهر) و دانشجویان گرایش کاربردی در نیم­سال دوم (ورودی بهمن) می نماید و همچنین تنظیم دروس گرایش محض برای 8 نیم­سال و گرایش کاربردی در 7 نیم­سال و یک ترم تابستانی لذا برنامه هفتگی در نیم­سال اول هر سال تحصیلی به صورت ترم­های 1، 3، 5 و 7 برای گرایش شیمی محض و ترم­های 2، 4 و 6 برای گرایش شیمی کاربردی تنظیم می­شود. بدیهی است برنامه هفتگی برای نیم­سال دوم هر سال تحصیلی به صورت ترم­های 2، 4، 6 و 8 برای گرایش شیمی محض و ترم­های 1، 3، 5 و 7 برای گرایش شیمی کاربردی تنظیم می­گردد.
همچنین برنامه هفتگی کلیه گرایشهای شیمی در مقاطع
کارشناسی ارشد و دکتری تخصصی(PhD) در اینجا آورده شده است.

 لازم به ذکر است که به لحاظ تغییرات جزیی ناخواسته انجام شده در برنامه های اعلام شده قبلی برای رویت آخرین برنامه می توانید به برنامه های کلی مراجعه نمایید.

 

 

آخرین ویرایش۱۶ بهمن ۱۳۹۹