کارکنان کتابخانه

تعداد بازدید:۴۵۲۳

 

 

کارکنان کتابخانه دانشکده شیمی

 

 

 

فرخنده مستأجر
 مسئول کتابخانه
تلفن: 3104 3339 041

شماره اتاق: 236 - 235

پست الکترونیک:  farmostajer(at)yahoo.com

 

 

 

اعظم عباسپور
 کتابدار
تلفن: 3083 3339 041

شماره اتاق: 236 - 235

پست الکترونیک:  azam-abbaspour(at)yahoo.com

 

 

 

رویا رحیم زاده
 کتابدار
تلفن: 3083 3339 041

شماره اتاق: 236 - 235

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸