شیمی محض - کارشناسی

تعداد بازدید:۱۳۳۳۴

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
ترم دوم  (آیین نامه جدید)                               رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی2

شیمی آلی1

شیمی عمومی2* فرد

دکتر دربندی

شیمی عمومی2* زوج

دکتر شعبانی

(گروه 101و102)

یک شنبه

دوشنبه

فیزیک عمومی2

شیمی عمومی2

دکتر اسدپور

شیمی آلی1* زوج

حل تمرین* فرد

 دکتر پوراسمعیل

سه شنبه

ریاضی عمومی2* فرد

فیزیک عمومی2* فرد

چهارشنبه


 

ریاضی عمومی2

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001052

ریاضی عمومی2

3

ریاضی عمومی 1

پایه

دکتر عبادی

30/03/1400

30/11

0

600105

فیزیک عمومی2

3

فیزیک عمومی1

پایه

دکتر

02/04/1400

15

102و101

292902

آز-فیزیک عمومی 2

1

فیزیک عمومی2 یا همنیاز

پایه

دکتر

طبق سیستم سماء

-

0

600109

شیمی عمومی2

3

شیمی عمومی 1

پایه

دکتر ها: اسدپور شعبانی- دربندی

06/04/1400

15

0

600113

شیمی آلی1

3

شیمی عمومی1

اصلی

دکترها: نمازی پوراسمعیل

09/04/1400

30/17

-

8888248

فارسی عمومی

3

-

عمومی

-

بر اساس تقویم آموزشی

-

یک درس معارف

2

-

عمومی

-

بر اساس تقویم آموزشی

-

جمع واحد

18

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .          2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
ترم چهار(آیین نامه جدید)                                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک 2

شیمی معدنی 1

شیمی تجزیه 2

 

یک شنبه

آز-شیمی تجزیه 2(گروه1)

دکترعلیپور

شیمی معدنی 1

زبان تخصصی

دوشنبه

شیمی تجزیه 2

شیمی آلی3-دکتر نجار

آز-شیمی آلی2(گروه 1)*فرد دکتر مصطفوی
آز-شیمی آلی2(گروه2)*زوج دکتر محمدی

سه شنبه

شیمی آلی3
دکتر ارسلانی

شیمی فیزیک 2

دکتر میرقاسم حسینی زوج*

آز-شیمی تجزیه 2 (گروه2)

حل تمرین (خانم یاردانی) فرد*

دکتر داستانگو

چهارشنبه

آز-شیمی آلی2(گروه3)* فرد مصطفوی

آز-شیمی تجزیه 2(گروه3)

دکتر داستانگو

           

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600126

شیمی فیزیک 2

3

شیمی فیزیک1

اصلی

دکترها: میرقاسم حسینی- یاردانی

31/03/1400

15

1و2و3

600116

آز-شیمی آلی2

1

شیمی آلی 2
آز-شیمی آلی1

اصلی

دکترها:مصطفوی- محمدی

22/03/1400

9 صبح

0

600117

شیمی آلی3

3

شیمی آلی2

اصلی

دکترها:ارسلانی - نجار

09/04/1400

30/11

0

600129

شیمی معدنی 1

3

شیمی عمومی 1

اصلی

دکتر شعبانی

03/04/1400

9 صبح

0

600120

شیمی تجزیه 2

3

شیمی تجزیه 1

اصلی

دکترها:علیپور - داستانگو

07/04/1400

30/17

0

600111

زبان تخصصی

2

زبان خارجی عمومی

اصلی

دکتر احدزاده

29/03/1400

9

1تا3

600121

آز- شیمی تجزیه 2

2

هم: شیمی تجزیه2 و آز شیمی تجزیه 1

اصلی

دکترها: داستانگو - علیپور

1400/03/24

9 صبح

0

600111

یک درس معارف

2

-

عمومی

-

بر اساس تقویم آموزشی

-

جمع واحد

19

توضیحات ضروری :        1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

برنامه هفتگی     نیمسال دوم    سال تحصیلی    1400-1399
ترم ششم (آیین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-شیمی معدنی2(گروه1)* زوج

آز- شیمی تجزیه3 گروه1

شیمی معدنی3* 105 زوج

یک شنبه

شناسایی ترکیبات آلی
دکتر نجار

شیمی معدنی3

آز- شیمی تجزیه3 گروه2

آز-شیمی معدنی2(گروه2)* فرد

دوشنبه

روش های جدا سازی
در شیمی تجزیه

طیف سنجی ملکولی

اصول صنایع شیمیایی

نانو شیمی

سه شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر قاسمی

اصول صنایع شیمیایی* فرد

چهارشنبه

روش های جدا سازی
در شیمی تجزیه* فرد

طیف سنجی ملکولی دکتر مهرداد زوج*

حل تمرین (دکترنورانی)فرد*

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1و2

600132

آز-شیمی معدنی2

1

شیمی معدنی 2،  آزشیمی معدنی 1

اصلی

دکتر خاتمیان

23/03/1400

15

0

600134

شناسایی ترکیبات آلی

3

شیمی آلی 2

اصلی

دکترها: قاسمی - نجار

29/03/1400

30/11

0

600133

شیمی معدنی3

3

شیمی معدنی2

اصلی

دکتر امینی

10/04/1400

15

0

608107

نانو شیمی

2

شیمی تجزیه 3

تخصصی

دکتر دربندی

07/04/1400

9 صبح

0

608112

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه

2

شیمی تجزیه3 یا

همزمان

اصلی

دکتر فرج زاده

03/04/1400

30/17

1و2

600123

آز- شیمی تجزیه3

2

شیمی تجزیه 3 روشهای جداسازی در شیمی تجزیه یا همزمان

اصلی

دکترها: امجدی فرج زاده

22/03/1400

30/17

0

608104

طیف سنجی مولکولی

3

شیمی فیزیک 3

تخصصی

دکترها:  مهرداد - نورانی

05/04/1400

15

608101

اصول صنایع شیمیایی

3

بالای 70 واحد

الزامی

دکتر امینی فضل

01/04/1400

30/17

-

یک درس معارف

2

-

عمومی

-

بر اساس تقویم آموزشی

جمع واحد

21

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی 1400-1399   
 ترم هشتم  (آیین نامه جدید)    رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سنتز مواد آلی

شیمی فیزیک آلی

یک شنبه

کاربرد الکترونیک در شیمی* زوج

دوشنبه

شیمی فیزیک آلی* زوج

سه شنبه

سنتز مواد آلی* فرد

چهارشنبه

آزکاربردالکترونیک در شیمی گروه 1 فرد

                       

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

608103

شیمی فیزیک آلی

3

شیمی آلی2
شیمی فیزیک2

تخصصی

دکتر قدری

1400/04/06

17/30

کد استادی

600137

پروژه کارشناسی

3

بالای 80واحد

اختیاری

-

-

-

1

6034595

آزکاربردالکترونیک

1

فیزیک 2 و شیمی تجزیه 2

اختیاری

دکتر احدزاده

23/03/1400

9 صبح

0

6034594

کاربرد الکترونیک در شیمی

1

فیزیک 2 و شیمی تجزیه 2

اختیاری

دکتر احدزاده

1400/03/30

15

0

6031157

سنتز مواد آلی

3

شیمی آلی2

اختیاری

دکتر تیموری

09/04/1400

11/30

-

-

یک درس معارف

2

-

عمومی

-

بر اساس تقویم آموزشی

جمع واحد

13

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

                     

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹