شیمی محض - کارشناسی

تعداد بازدید:۱۱۴۹۳

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
ترم اول  (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی 1
(گروه1و2)

فیزیک عمومی 1

شیمی عمومی 1

دانشکده فیزیک (طبقه اول)

106

106

یک شنبه

ریاضی عمومی1

اخلاق اسلامی(برادران)

106

ساختمان شهدا

دوشنبه

فیزیک عمومی 1*زوج

زبان خارجی

ایمنی در آزمایشگاه*

107

104

28(زوج)

سه شنبه

ریاضی عمومی 1 *فرد

شیمی عمومی 1*فرد

زبان خارجی*

103

106

104(فرد)

چهارشنبه

دانش خانواده (خواهران)

ساختمان شهدا

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001051

ریاضی عمومی 1

3

-

دکتر خیری

13/10/99

8 صبح

0

600107

شیمی عمومی 1

3

-

دکتر حسینی یزدی

20/10/99

14 بعد از ظهر

31

8888256

زبان خارجی

3

-

دکتر محمدباقری

23/10/99

30/10 صبح

0

600168

ایمنی در آزمایشگاه

1

-

دکتر دربندی

25/10/99

30/16 بعد از ظهر

دانش خانواده

2

اخلاق اسلامی

2

-

جمع واحد

12

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .   2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .    3 یکی از دروس معارف انتخاب شود.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
ترم سوم (آئین نامه جدید)           رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی فیزیک 1* زوج

آز-شیمی آلی1(گروه 1فرد گروه2 زوج)* دکتر مصطفوی
آز-شیمی تجزیه 1 (گروه1 فرد)* دکتر ناصری

27

107

یک شنبه

شیمی فیزیک 1

107

دوشنبه

آز-شیمی آلی1(گروه3زوج)* دکتر نمازی
آز-شیمی تجزیه  1 (گروه 2 زوج گروه 3 فرد)*

دکتر سرورالدین

ریاضی در شیمی* زوج

26

سه شنبه

ریاضی در شیمی

دکتر احدزاده

شیمی آلی 2

دکتر محمدی

27

26

چهارشنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی 2

دکتر مصطفوی

26

26

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600124

شیمی فیزیک1

3

شیمی عمومی 2 یاریاضی عمومی 1

دکتر شکاری

25/10/99

8 صبح

1 تا3

600114

آز-شیمی آلی1

1

شیمی آلی1

دکتر: نمازی - مصطفوی

7/10/99

45/9 صبح

0

600112

ریاضی در شیمی

3

ریاضی عمومی 2

دکترها: احدزاده-  جدیری

18/10/99

30/16 بعد از ظهر

0

600118

شیمی تجزیه 1

3

شیمی عمومی 2

دکتر مجیدی

22/10/99

30/10 صبح

1تا3

600119

آز-شیمی تجزیه 1

1

آز-شیمی عمومی 2

دکترها: سرورالدین ناصری

8/10/99

45/10 صبح

0

600115

شیمی آلی 2

3

شیمی آلی1

دکترها: مصطفوی - محمدی

15/10/99

14 بعد از ظهر

یک درس معارف

2

جمع واحد

16

توضیحات ضروری :      1     علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   1400-99
ترم پنجم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

شیمی سبز و محیط زیست* زوج

شیمی فیزیک 3* زوج

شیمی تجزیه 3

 

31

102

104

 

یک شنبه

شیمی فیزیک 3

شیمی معدنی 2

گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

 

104

103

104

 

دوشنبه

آز-شیمی فیزیک 2 (گروه1)* زوج دکتر اصغری

کاربرد رایانه در شیمی

متون علمی شیمی

 

سایت کامپیوتر دانشکده

27

 

سه شنبه

شیمی معدنی 2

شیمی تجزیه 3

آز-شیمی فیزیک 2 گروه2* فرد گروه 3دکتر شکاری
آز-شیمی معدنی 1(گروه 1فرد و2 زوج)* دکتر شعبانی

 

104

107

 

چهارشنبه

 

شیمی سبزومحیط زیست 31

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1و2

600130

آز-شیمی معدنی1

1

شیمی معدنی 1 یا همزمان

دکتر شعبانی

8/10/99

30/10 صبح

0

600155

کاربرد رایانه در شیمی

2

از ترم 2 به بعد

دکتر ناصری (ظرفیت 20 نفر)

6/10/99

30/9 صبح

0

600131

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 1

دکتر پیروزمند

25/10/99

8 صبح

0

600122

شیمی تجزیه 3

3

شیمی تجزیه 2

دکتر امجدی

13/10/99

30/10 صبح

0

600128

شیمی فیزیک 3

3

شیمی فیزیک 2 و ریاضی در شیمی

دکتر مهرداد

17/10/99

30/10 صبح

1و2

600127

آز-شیمی فیزیک 2

1

شیمی فیزیک 2 و آز شیمی فیزیک 1

دکترها: شکاری - اصغری

7/10/99

30/11 صبح

0

608109

متون علمی شیمی

2

زبان تخصصی

دکتر تیموری

20/10/99

14 بعد از ظهر

0

6034597

شیمی سبز و محیط زیست

3

شیمی آلی3 شیمی تجزیه1

دکترها:  زارعی - دکترپیروزمند

23/10/99

8 صبح

یک درس معارف

2

تربیت بدنی

1

-

جمع واحد

22

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                   2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                           

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
ترم هفتم (آیین نامه جدید )               رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه1)

شیمی آلی فلزی

دکتر حسینی یزدی     

دکترتیموری

103

یک شنبه

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی(گروه1)(آزمایشگاه)

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه2)

دکترارسلانی

دوشنبه

شیمی پلیمر

107

سه شنبه

شیمی آلی فلزی

دکتر تیموری

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی(گروه2) (آزمایشگاه)

108

چهارشنبه

شیمی پلیمر* فرد

دکترمحمدی

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه3)

106

دکترارسلانی

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1و2و3

600135

آز-شناسایی ترکیبات آلی

2

شناسایی ترکیبات آلی یا همزمان

دکترها: تیموری- ارسلانی

7/10/99

45/12 ظهر

1و2

600153

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی (آزمایشگاه)

2

شیمی تجزیه 2

دکتر اسدپور

6/10/99

30/13 ظهر

0

608102

شیمی آلی فلزی

3

شیمی آلی2
شیمی معدنی2

دکترها: تیموری حسینی یزدی

24/10/99

8 صبح

608106

    شیمی پلیمر

3

شیمی آلی2

دکترمحمدی

17/10/99

8 صبح

کد استاد

600137

پروژه کارشناسی

3

بالای 80واحد

-

-

-

0

0

جمع واحد

13

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد

آخرین ویرایش۱۵ شهریور ۱۳۹۹