شیمی کاربردی - کارشناسی

تعداد بازدید:۱۲۰۳۶

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
 ترم اول (آیین نامه جدید)              گروه شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی1
(گروه 101و102)

آز-فیزیک عمومی1
(گروه 103و104)

زبان خارجی* زوج

27

یک شنبه

شیمی عمومی 1

ریاضی عمومی1

ایمنی در آزمایشگاه* زوج

آز-شیمی عمومی1
(گروه2)

دوشنبه

فیزیک عمومی1

زبان خارجی

آز-شیمی عمومی1
(گروه3)

سه شنبه

ریاضی عمومی 1*زوج

شیمی عمومی1* فرد

فیزیک عمومی1* فرد

چهارشنبه

آز-شیمی عمومی1
(گروه1)

                       

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001051

ریاضی عمومی 1

3

-

پایه

دکتر بهمرام

29/03/1400

30/17

0

600103

فیزیک عمومی1

3

-

پایه

دکتر

01/04/1400

30/11

0

600107

شیمی عمومی1

3

-

پایه

دکتر حسینی یزدی

05/04/1400

30/17

101و102

103و104

292901

آز-فیزیک عمومی1

1

-

پایه

دکترها:

طبق برنامه سیستم سماء

-

31

8888256

زبان خارجی

3

-

عمومی

دکتر محمدباقری

07/04/1400

15

0

600168

ایمنی در آزمایشگاه

1

-

اصلی

دکتردربندی

09/04/1400

9صبح

1تا3

600108

آز-شیمی عمومی1

1

-

پایه

دکترحسینی یزدی

1400/03/24

11/30

-

8888565

یک درس معارف

2

-

عمومی

براساس تقویم آموزشی

جمع واحد

17

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
ترم سوم(آیین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی فیزیک 1

آز-شیمی آلی1(گروه1)* زوج

 

آز-شیمی تجزیه 1(گروه1) فرد* دکتر ناصری

یک شنبه

شیمی فیزیک 1 * زوج دکتر شکاری

آز شیمی فیزیک 1 (گروه1 فرد گروه  2 زوج  )*

(حل تمرین )دکتر مختارپور* فرد

دوشنبه

آز-شیمی تجزیه 1(گروه 2 زوج وگروه3 فرد)*

ریاضی  در شیمی * زوج

دکتر سرورالدین

سه شنبه

ریاضی  در شیمی

شیمی آلی2

آز شیمی فیزیک1  (گروه3 فرد *)

چهارشنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی 2

آز-شیمی آلی1(گروه2)* فرد

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600124

شیمی فیزیک1

3

ریاضی عمومی1-شیمی عمومی1

اصلی

دکترها : شکاری - مختارپور

30/03/1400

9 صبح

1و2و3

600125

آزشیمی فیزیک1

1

شیمی فیزیک 1 یا همنیاز

اصلی

دکترمهرداد

1400/03/22

11/30

1و2

600114

آز-شیمی آلی1

1

شیمی آلی1 آز شیمی عمومی 2

اصلی

دکترنمازی

1400/03/23

15

0

600112

ریاضی  در شیمی

3

ریاضی عمومی 2

اصلی

دکترها:
احدزاده - ناصری

07/04/1400

30/11

0

600118

شیمی تجزیه 1

3

شیمی عمومی 2

اصلی

دکتر مجیدی

03/04/1400

15

1تا3

600119

آز-شیمی تجزیه 1

1

شیمی تجزیه 1 یا همزمان شیمی عمومی2

اصلی

دکتر ها: ناصری - سرورالدین

1400/03/24

17/30

0

600115

شیمی آلی2

3

شیمی آلی1

اصلی

دکترها: مصطفوی - تیموری

10/04/1400

9 صبح

-

-

یک درس معارف

2

عمومی

براساس تقویم آموزشی

-

8888051

تربیت بدنی 1

1

عمومی

-

جمع واحد

18

توضیحات ضروری :      1     علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                     

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
ترم پنجم (آیین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی صنعتی 1* فرد

شیمی معدنی 2

شیمی تجزیه 3

یک شنبه

شیمی صنعتی 1

شیمی معدنی 2

دوشنبه

شیمی پلیمر

متون علمی شیمی

سه شنبه

شیمی و فناوری رنگ

شیمی تجزیه3

آز-شیمی فیزیک 2(گروه1 فردو گروه 2 زوج)*
آز-شیمی معدنی 1(گروه2 زوج)

آز-شیمی معدنی 1گروه 1(فرد)

چهارشنبه

شیمی پلیمر* فرد

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

آز-شیمی معدنی 1(گروه3 فرد)

           

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا2

600130

آز-شیمی معدنی1

1

شیمی معدنی 1 یا همزمان

اصلی


دکتر شعبانی

1400/03/22

11/30

0

600122

شیمی تجزیه3

3

شیمی تجزیه2

اصلی

دکتر امجدی

05/04/1400

30/11

0

600131

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 1

اصلی

دکتر خاتمیان

29/03/1400

15

1تا2

600127

آز-شیمی فیزیک 2

1

شیمی فیزیک 2 آز شیمی فیزیک 1

اصلی

دکتر شکاری

1400/03/24

15

0

614102

شیمی صنعتی 1

3

اصول محاسبات

تخصصی

دکتر زارعی

01/04/1400

15

0

614108

متون علمی شیمی

2

زبان تخصصی

تخصصی

دکتر میرمحسنی

06/04/1400

15

0

608106

شیمی پلیمر

3

شیمی آلی 2

تخصصی

دکتر محمدی

10/04/1400

30/17

0

608104

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی

2

شیمی تجزیه 3

اختیاری

دکتر اسدپور

23/03/1400

30/17

0

600147

شیمی و فناوری رنگ

2

شیمی آلی 2

اختیاری

دکتر میرمحسنی

07/04/1400

9صبح

-

-

یک درس معارف

2

-

عمومی

-

براساس تقویم آموزشی

-

جمع واحد

22

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                        2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم      سال تحصیلی 1400-1399
ترم هفتم(آیین نامه جدید)    رشته شیمی کاربردی   مقطع کارشناسی  دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آزشناسایی ترکیبات آلی ( گروه1)

شیمی سبز و محیط زیست

شیمی و فناوری نفت و گاز

یک شنبه

گرافیک و نقشه خوانی*زوج

آز شیمی صنعتی * فرد(گروه1)

دوشنبه

اصول تصفیه آب

آزشناسایی ترکیبات آلی (گروه2)

سه شنبه

شیمی سبز و محیط زیست زوج*

شیمی نفت و گاز* فرد

آز اصول تصفیه آب گروه 1* زوج

آز اصول تصفیه آب گروه 2* فرد

چهارشنبه

آز شیمی صنعتی * زوج (گروه2)


 

آزشناسایی ترکیبات آلی (گرو3))

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نوع درس

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1و2و3

600135

آزشناسایی ترکیبات آلی

2

شناسایی ترکیبات آلی یا همزمان

اصلی

دکتر ارسلانی

1400/03/24

17/30

0

6034597

شیمی سبز و محیط زیست

3

شیمی آلی3وتجزیه1

تخصصی

دکترها: پیروزمند - زارعی

1400/04/10

9 صبح

1و2

614104

آزشیمی صنعتی

1

شیمی صنعتی 1

تخصصی

دکتر اولاد

1400/03/22

9 صبح

0

6034512

اصول تصفیه آب

2

شیمی تجزیه1 آز اصول تصفیه آب همنیاز

تخصصی

دکتر عابر

1400/03/31

17/30

1و2

6034528

آز-اصول تصفیه آب

1

هم:اصول تصفیه آب

تخصصی

دکتر زارعی

1400/03/23

15

0

600160

گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

1

شیمی صنعتی 2

اختیاری

دکتر زارعی

1400/04/05

9 صبح

0

600145

شیمی و فناوری نفت و گاز

3

شیمی آلی 2

اختیاری

دکترها: سالاری - زارعی

07/04/1400

15

کد استاد

600137

پروژه کارشناسی

3

بالای 80 واحد + معدل 14

اختیاری

-

-

-

کد استاد

614111

کارآموزی

2

بالای 90 واحد

تخصصی

انتخاب در ترم تابستان

-

-

تربیت بدنی 2

1

تربیت بدنی 1

عمومی

-

-

-

یک درس معارف

2

-

عمومی

براساس تقویم آموزشی

جمع واحد

21

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.

                     

قابل توجه دانشجویان : شیمی پلیمر از برنامه ترم 5 انتخاب گردد.

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹