شیمی کاربردی - کارشناسی

تعداد بازدید:۱۰۲۴۸

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
ترم دوم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک پایه 2
(گروه1و2)

شیمی آلی1

ریاضی عمومی2

شیمی عمومی 2

دکترها: دربندی شعبانی

دانشکده فیزیک طبقه اول

103

102

106

یک شنبه

آز-شیمی عمومی 2 (گروه 1 فرد- گروه 2 زوج)*

فیزیک عمومی2

204-203 دکتر سرورالدین

102

دوشنبه

ریاضی عمومی2* زوج

شیمی عمومی 2

دکتر اسدپور

شیمی آلی1

102

106

106

سه شنبه

فیزیک عمومی2* فرد

آز-شیمی عمومی2(گروه3 فرد)*

دکتر علی پور

102

204-203

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001052

ریاضی عمومی2

3

ریاضی عمومی 1

دکتر موسوی

14/10/99

8 صبح

0

600105

فیزیک عمومی2

3

فیزیک عمومی1

25/10/99

14 بعد از ظهر

31و32

292902

آز-فیزیک عمومی2

1

فیزیک عمومی 2 یا همنیاز

8/10/99

30/10 صبح

0

600109

شیمی عمومی2

3

شیمی عمومی 1

دکترها : اسدپور شعبانی - دربندی

22/10/99

30/16 بعد از ظهر

1و2و3

600110

آز-شیمی عمومی2

1

شیمی عمومی2 یا همنیاز

دکترها: علیپور - سرورالدین

6/10/99

8 صبح

0

600113

شیمی آلی1

3

شیمی عمومی1

دکترنمازی

18/10/99

30/10 صبح

-

زبان فارسی

3

-

-

یک درس معارف

2

-

جمع واحد

19

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   1400-99
ترم چهار(آئین نامه جدید)                 رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک2

شیمی معدنی 1

زبان تخصصی شیمی

دکترمیرمحسنی

شیمی تجزیه 2

26

104

105

26

یک شنبه

آز-شیمی تجزیه 2  گروه1

شیمی معدنی  1 فرد*

اصول محاسبات شیمی صنعتی

دکترعلیپور

104

27

دوشنبه

شیمی تجزیه 2

شیمی آلی3

دکتر نجار

آز-شیمی آلی2(گروه1 فردوگروه2 زوج)*

106

26

آز-شیمی فیزیک1گروه1 فرد گروه2 زوج*

سه شنبه

شیمی آلی3

دکتر ارسلانی

شیمی فیزیک2

آز-شیمی تجزیه 2 گروه2 دکتر داستانگو

26

26

آز- شیمی آلی2(گروه3)*

چهارشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی* زوج

آز-شیمی فیزیک1(گروه3)فرد*

28

آز شیمی تجزیه 2 گروه3 دکتر داستانگو

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600126

شیمی فیزیک 2

3

شیمی فیزیک1

دکتر میرقاسم حسینی

23/10/99

30/10 صبح

1و2

600125

آز-شیمی فیزیک1

1

شیمی فیزیک1

دکتر مهرداد

8/10/99

45/12 ظهر

1و2و3

600116

آز-شیمی آلی2

1

شیمی آلی 2
آز-شیمی آلی1

دکتر: مصطفوی

6/10/99

45/11 صبح

0

600117

شیمی آلی3

3

شیمی آلی2

دکترها: ارسلانی - نجار

18/10/99

14 بعد از ظهر

0

600129

شیمی معدنی 1

3

شیمی عمومی 1

دکتر حسینی یزدی

13/10/99

8 صبح

0

600120

شیمی تجزیه 2

3

شیمی تجزیه 1

دکترها: علیپور داستانگو

21/10/99

8 صبح

1و2

600121

آز-شیمی تجزیه 2

2

شیمی تجزیه2 و

آز شیمی تجزیه 1

دکترها: علیپور داستانگو

7/10/99

45/8 صبح

0

614101

اصول محاسبات شیمی صنعتی

3

شیمی فیزیک1

دکتر عابر

25/10/99

30/16 بعد از ظهر

0

600111

زبان تخصصی

2

زبان خارجی عمومی

دکتر میرمحسنی

15/10/99

30/10 صبح

جمع واحد

21

توضیحات ضروری :        1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
ترم ششم  (آئین نامه جدید)               رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

آز-شیمی معدنی2 (گروه1) زوج *

آز شیمی تجزیه 3  گروه1

خوردگی فلزات

شیمی صنعتی 2  *  فرد  

102    

 

101

گرافیک * زوج 28

 

یک شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر نجار

آز-شیمی معدنی2(گروه2)* فرد

آز شیمی تجزیه 3  گروه2

 

103

 

دوشنبه

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه

شیمی و فناوری چرم

فناوری پلیمرها

نانو شیمی

 

28

27

104

26

 

سه شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر قاسمی 

آز-شیمی صنعتی(گروه1) دکتر اولاد

 

31

 

چهارشنبه

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه * زوج

شیمی صنعتی 2

آز-شیمی صنعتی(گروه2) دکتر زارعی

 

28

101

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا2

600132

آز-شیمی معدنی2

1

شیمی معدنی 2 و آزشیمی معدنی1

دکترخاتمیان

7/10/99

45/8 صبح

0

600134

شناسایی ترکیبات آلی

3

شیمی آلی2
 

دکترها: قاسمی - نجار

13/10/99

14 بعد از ظهر

0

600150

خوردگی فلزات

2

شیمی تجزیه 2

دکترمیرقاسم حسینی

16/10/99

30/16 بعد از ظهر

0

614103

شیمی صنعتی 2

3

شیمی صنعتی1

دکتر اولاد

25/10/99

8 صبح

0

608112

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه

2

شیمی تجزیه 2 یا همزمان

دکتر فرج زاده

21/10/99

30/10 صبح

1تا2

600123

آز- شیمی تجزیه 3

2

شیمی تجزیه 2 و همنیاز با روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

دکتر ها :امجدی فرج زاده

6/10/99

30/12 ظهر

1تا2

614104

آز-شیمی صنعتی

1

شیمی صنعتی1

دکتر ها: اولاد  -زارعی

8/10/99

45/12 ظهر

0

600144

شیمی و فناوری چرم

2

شیمی آلی 2

دکتر امینی فضل

23/10/99

30/10 صبح

0

608107

نانو شیمی

2

شیمی تجزیه 3

دکتر دربندی

18/10/99

8 صبح

0

600148

فناوری پلیمرها

2

شیمی پلیمر

دکتر میرمحسنی

17/10/99

8 صبح

0

600160

گرافیک و نقشه خوانی

1

شیمی صنعتی 2

دکتر زارعی

24/10/99

30/10 صبح

کد استاد

600137

پروژه کارشناسی

3.

بالای 80 واحد گذرانده

-

-

-

جمع واحد

22

                         

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹