دوره های کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۵۲۶۷

­

 

­

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
                 گروه شیمی کاربردی                 مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها* (زوج)

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

 

31

 دکتر حیدری 31

یک شنبه

واکنشگاهها

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

دکتر اقدسی نیا

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها

فناوری پلیمرها

31

31

31

31

دوشنبه

 

شناسایی و تعیین ساختار مواد

 
 

101

 

سه شنبه

شیمی سطح و حالت جامد

شناسایی و تعیین ساختار مواد* (فرد)

 

شیمی سطح و حالت جامد* زوج101

106

101

 

فناوری پلیمرها * فرد

28

چهارشنبه

واکنشگاهها * (زوج)

31

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96258816

خواص فیزیکی و مکانیکی پلیمرها

دکتر اولاد

3

13/10/99

0

96258820

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

دکترها : حیدری اقدسی نیا

3

15/10/99

0

96251226

واکنشگاهها

دکتر زارعی

3

18/10/99

0

96258825

فناوری پلیمرها

دکترها: میرمحسنی امینی فضل

3

21/10/99

0

96258822

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر میر محسنی

3

23/10/99

0

96258821

شناسایی و تعیین ساختار مواد

دکترها زارعی - امینی فضل

3

25/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

   

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .               3 ساعات تمامی امتحانات 14 بعد از ظهر می باشد.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99

     گروه نانوشیمی          مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی سل ژل

103

یک شنبه

نانو فناوری پلیمرها

دکتر ارسلانی

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکتر دربندی

شیمی نظری ساختارهای نانو

28

101

25

دوشنبه

شیمی سل ژل*

(فرد)

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکتر میرقاسم حسینی

شیمی نظری ساختارهای نانو

101

28

25

سه شنبه

ستنز مواد نانو ساختار 1

دکتر دربندی

ستنز مواد نانو ساختار 1

دکتر نجار

31

31

چهارشنبه

نانو فناوری پلیمرها

دکتر نمازی

28

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

روز  امتحان

0

96474701

ستنز مواد نانو ساختار 1

دکترها : دربندی - نجار

3

24/10/99

0

96474702

شیمی نظری ساختارهای نانو

دکتر احدزاده

3

22/10/99

0

96474704

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکترها : میرقاسم حسینی - دربندی

3

14/10/99

0

96474707

نانو فناوری پلیمرها

دکترها:  ارسلانی - نمازی

3

17/10/99

0

96474710

شیمی سل ژل

دکتر شعبانی

3

20/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

 

 

 

-

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .                                3 ساعات تمامی امتحانات 14 بعد از ظهر می باشد.

             

برنامه هفتگی     نیمسال اول   سال تحصیلی  1400-99
                 گروه شیمی آلی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سمینار

روشهای سنتز آلی

طیف سنجی آلی پیشرفته

28

27

101

یک شنبه

شیمی فیزیک آلی پیشرفته27

دکتر قدری

 

دوشنبه

 

شیمی آلی پیشرفته*

(زوج)

روشهای سنتز آلی

 

108

27

سه شنبه

شیمی فیزیک آلی پیشرفته28

طیف سنجی آلی پیشرفته

دکتر نجار

27

چهارشنبه

شیمی آلی پیشرفته

108

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96455566

شیمی آلی پیشرفته

دکتر تیموری

3

13/10/99

0

96455582

روشهای سنتز آلی

دکتر ارسلانی

3

18/10/99

0

96458514

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

دکترها : نجار- قدری

3

22/10/99

0

96458519

طیف سنجی آلی پیشرفته

دکتر قدری

3

25/10/99

3044

96251450

سمینار(کدگروه3044)

دکتر محمدی

2

16/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

توضیحات ضروری :      1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .                                    3- ساعات تمامی امتحانات 14 بعد از ظهر می باشد

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   1400-99
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

یک شنبه

طیف بینی مولکولی تجزیه ای

شیمی تجزیه پیشرفته

سمینار

 

26

102

27

 

دوشنبه

طیف بینی اتمی و تجزیه ای

الکترو شیمی تجزیه ای1

شیمی تجزیه پیشرفته

103

102

31

سه شنبه

الکترو شیمی تجزیه ای 1*

طیف بینی اتمی و تجزیه ای * فرد

طیف بینی مولکولی تجزیه ای* زوج

101

103

26

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96353455

الکتروشیمی تجزیه ای 1

دکتر علیپور

3

14/10/99

0

96353456

طیف بینی اتمی و تجزیه ای

دکتر ناصری

3

17/10/99

0

96353327

شیمی تجزیه پیشرفته

دکترها: فرج زاده علیپور - ناصری

3

21/10/99

0

96353457

طیف بینی مولکولی تجزیه ای

دکتر امجدی

3

24/10/99

3024

96251450

سمینار(کدگروه  3024)

دکتر اسدپور

2

25/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .                                  3 ساعات تمامی امتحانات 14 بعد از ظهر می باشد.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99

          گروه شیمی فیزیک                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی کوانتوم(2)

 

25

 

یک شنبه

خوردگی فلزات

الکترو شیمی پیشرفته

101

26

دوشنبه

خوردگی فلزات

 

26

 

سه شنبه

سمینار

شیمی فیزیک پیشرفته

دکتر شکاری

الکترو شیمی پیشرفته* زوج

102

 

103

چهارشنبه

شیمی کوانتوم(2)

شیمی فیزیک پیشرفته

دکتر دربندی

25

27

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96302329

شیمی فیزیک پیشرفته

دکترها: شکاری - دربندی

3

22/10/99

0

96404495

شیمی کوانتوم (2)

دکتر احدزاده

3

25/10/99

0

96302272

الکترو شیمی پیشرفته

دکتر میر قاسم حسینی

3

15/10/99

0

96302353

خوردگی فلزات

دکتر میر قاسم حسینی

3

18/10/99

3033

96251450

سمینار(کدگروه 3033)

دکتر اصغری

2

13/10/99

11111110

پایان نامه

-

6

-

   

   

توضیحات ضروری :1  علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.                     3 ساعات تمامی امتحانات 14 بعد از ظهر می باشد.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    1400-99
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

یک شنبه

شیمی فیزیک معدنی

شیمی فیزیک معدنی

سینتیک و ترمودینامیک...

105

105

25

دوشنبه

شیمی معدنی پیشرفته

شیمی آلی فلزی  عناصر واسطه* 105 (زوج)

105

سینتیک و ترمودینامیک...*105(فرد)

سه شنبه

سمینار

27

چهارشنبه

شیمی معدنی پیشرفته *(زوج)

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

105

105

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96404446

شیمی معدنی پیشرفته

دکتر حسینی یزدی

3

15/10/99

0

96404462

شیمی فیزیک معدنی

دکتر خاندار

3

25/10/99

0

96404543

سینتیک و ترمودینامیک...

دکتر شعبانی

3

18/10/99

0

96404665

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

دکتر خاتمیان

3

22/10/99

3036

96251450

سمینار (کدگروه 3036)

دکتر پیروزمند

2

13/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات14 بعد از ظهر می باشد.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی  1400-99
                 گروه مهندسی پلیمر                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها * زوج

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر* (فرد)31

25

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون* (زوج)31

یک شنبه

سمینار

مبانی مهندسی پلیمر

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

102

28

28

دوشنبه

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

مبانی مهندسی پلیمر * (زوج)

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

25

103

28

سه شنبه

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9646301

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

دکتر مهرداد

3

13/10/99

0

9643104

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

دکتر محمدی

3

16/10/99

0

9643101

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

دکتر احمدلوی داراب

3

20/10/99

.

9643103

مبانی مهندسی پلیمر

دکتر امینی فضل

3

24/10/99

3040

96251450

سمینار( کد گروه 3040)

دکتر امینی فضل

2

22/10/99

0

11111110

پایان نامه

6

-

0

0

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 14  بعد از ظهر می باشد.

 

آخرین ویرایش۱۲ شهریور ۱۳۹۹