دوره های کارشناسی ارشد

تعداد بازدید:۶۲۵۰

 

­برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی   1400-1399

گروه شیمی کاربردی                 مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)* فرد

 

یک شنبه

شیمی صنایع غذایی پیشرفته* فرد

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

 

دوشنبه

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)

 

سه شنبه

چهارشنبه

فرآیندهای تصفیه آب و پساب* فرد

سمینار

سایت دانشکده

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

96258827

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

دکتر زارعی

3

29/03/1400

9 صبح

0

96258815

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)

دکتر اولاد

3

08/04/1400

30/11

0

96258818

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

دکتر امینی فضل

3

03/04/1400

15

3043

96251450

سمینار

دکتر زارعی

2

31/03/1400

30/11

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

0

11111110

پایان نامه

6

-

-

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه نانوشیمی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

نانو مواد معدنی

 

یک شنبه

شیمی سوپرامولکولی

دکتر مصطفوی

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر میرمحسنی

 

دوشنبه

 

شیمی سوپرامولکولی

دکتر تیموری

 

سه شنبه

نانو مواد معدنی

سمینار

 

چهارشنبه

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر اصغری

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ  امتحان

ساعت امتحان

0

96474705

شیمی سطح و حالت جامد

دکترها: اصغری

میر محسنی

3

30/03/1400

15

0

96474708

نانو مواد معدنی

 دکترخاتمیان

3

10/04/1400

30/17

0

96474709

شیمی سوپرا مولکولی

دکترها: مصطفوی - تیموری

3

03/04/1400

30/11

3045

96251450

سمینار

دکتر دربندی

2

06/04/1400

30/11

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

-

6

-

-

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم   سال تحصیلی   1400-1399
                 گروه شیمی آلی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سنتز مواد نانو ساختار*فرد

 

 

یک شنبه

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

 

شیمی دارویی

     

دوشنبه

شیمی هتروسیکل

 

 

 

سه شنبه

 

 

سنتز مواد نانو ساختار

 

   

چهارشنبه

شیمی دارویی * زوج

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون * زوج

شیمی هتروسیکل

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

96455696

شیمی دارویی

دکتر مصطفوی

3

29/03/1400

30/17

0

96458515

شیمی هتروسیکل

دکتر قاسمی

3

02/04/1400

30/17

0

9644101

شیمی و سینتیک پلیمریزاسیون

دکتر نمازی

3

10/04/1400

30/11

0

96458512

سنتز مواد نانو ساختار

دکتر محمدی

3

06/04/1400

30/17

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

-

6

-

0

 

 

0

   

 

توضیحات ضروری :      1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

یک شنبه

 

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی

 
   

 

دوشنبه

کمومتریکس مقدماتی*زوج

الکتروشیمی تجزیه ای 2*فرد

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی* زوج

 

سه شنبه

الکتروشیمی تجزیه ای 2

روش های نوین آنالیز دارو و غذا

چهارشنبه

روش های نوین آنالیز دارو و غذا

کمومتریکس مقدماتی

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

96353462

کمومتریکس مقدماتی

دکتراسدپور

3

30/03/1400

30/17

0

96353384

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی

دکتر فرج زاده

3

02/04/1400

30/11

0

96353464

الکتروشیمی تجزیه ای 2

دکترها: علیپور - داستانگو

3

10/04/1400

15

0

96353471

روش های نوین آنالیز دارو و غذا

دکتر سرورالدین

3

06/04/1400

9 صبح

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

-

6

-

-

0

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه شیمی فیزیک                      مقطع کارشناسی ارشد                      دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سینتیک و دینامیک شیمیایی

شیمی سطح و حالت جامد

یک شنبه

الکترو شیمی پیشرفته

 

 

 

 

دوشنبه

الکترو شیمی پیشرفته

 

سمینار

 

سه شنبه

شیمی سطح و

حالت جامد*31

زوج

 

سینتیک و دینامیک شیمیایی* فرد

   

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ  امتحان

ساعت امتحان

0

96302455

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر اصغری

3

31/03/1400

9 صبح

0

96302272

الکترو شیمی پیشرفته

دکتر میرقاسم حسینی

3

05/04/1400

15

0

96307717

سینتیک و دینامیک شیمیایی

دکتر مهرداد

3

09/04/1400

15

3032

3023

96251450

سمینار

دکترها: شکاری میرقاسم حسینی

2

03/04/1400

30/17

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

-

6

-

-

0

توضیحات ضروری :1  علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

یک شنبه

کریستالوگرافی

کریستالوگرافی

دوشنبه

طیف سنجی در شیمی معدنی

طیف سنجی در شیمی معدنی

سه شنبه

بیوشیمی معدنی

چهارشنبه

بیوشیمی معدنی* زوج

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

96404519

کریستالوگرافی

دکتر خاندار

3

29/03/1400

30/11

0

96404487

طیف سنجی در شیمی معدنی

دکترها: حسینی یزدی

  • امینی

3

06/04/1400

9

0

96404251

بیوشیمی معدنی

دکتر پیروزمند

3

10/4/1400

30/17

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

-

6

-

-

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه مهندسی پلیمر                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شکل دهی پیشرفته پلیمرها* زوج

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها* فرد

یک شنبه

شکل دهی پیشرفته پلیمرها

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

دوشنبه

فناوری پیشرفته پلیمرها * فرد

سه شنبه

فناوری پیشرفته پلیمرها

چهارشنبه

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

9461310

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

دکتر نجار

3

10/04/1400

15

0

9643106

شکل دهی پیشرفته پلیمرها

دکتر پیغمبردوست

3

29/03/1400

9 صبح

0

9643105

فناوری پیشرفته پلیمرها

دکتر میر محسنی

3

05/04/1400

30/11

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

6

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    1400-1399
                 گروه فیتوشیمی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سنتز مواد آلی و ترکیبات طبیعی

جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی

یک شنبه

دوشنبه

اصول بیوشیمی

سه شنبه

شناسایی و تعیین ساختار مواد طبیعی

چهارشنبه

سنتز مواد آلی و ترکیبات طبیعی* فرد

اصول بیوشیمی*

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

0

93803192

سنتز مواد آلی و ترکیبات طبیعی

دکتر کیانی

3

09/04/1400

15

0

93803190

جداسازی و خالص سازی ترکیبات طبیعی

دکترها: فرج زاده - سرورالدین

2

05/04/1400

30/17

0

93803143

اصول بیوشیمی

دکتر مصطفوی

3

02/04/1400

9 صبح

0

93803191

شناسایی و تعیین ساختار مواد طبیعی

دکتر قدری

2

29/03/1400

15

3

5555555

ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE)

دکتر نجار

0

26/03/1400

10 صبح

کد استاد

11111110

پایان نامه

6

-

-

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

آخرین ویرایش۲۵ بهمن ۱۳۹۹