گروه شیمی فیزیک

تعداد بازدید:۲۷۹۷۱

اعضای هیئت علمی گروه شیمی فیزیک

 

میرقاسم حسینی

استاد، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف، تهران، 1381

زمینه های تحقیقاتی: مهندسی سطح، پیل سوختی، اسپکتروالکتروشیمی، خوردگی فلزات، پوشش، آبکاری، الکتروشیمی صنعتی، نانوتکنولوژی.

پست الکترونیک: mg-hosseini(at)tabrizu.ac.ir 

  mirghasem(at)yahoo.com 

تلفن:3138-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 20

 

عباس مهرداد

استاد، دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز،  1382

زمینه های تحقیقاتی: شیمی فیزیک پلیمر

پست الکترونیک: a_mehrdad(at)tabrizu.ac.ir

تلفن:3139-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 315

 

 

حمایت شکاری

استاد، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه تبریز، 1384

زمینه­ های تحقیقاتی: ترمودینامیک مایعات یونی

پست الکترونیک: hemayatt(at)tabrizu.ac.ir

تلفن:3139-3339-041

فاکس:0191-3334-041

شماره اتاق: 315

 

مسیح دربندی

استادیار، دکترای نانوشیمی از دانشگاه فرایبورگ، آلمان، 1386

زمینه های تحقیقاتی: سنتز و شناسایی نانو مواد معدنی

پست الکترونیک:masih.darbandi(at)tabrizu.ac.ir

masih_darbandi(at)yahoo.com 

تلفن: 3299-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 241

الناز اصغری

دانشیار، دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز، 1389

زمینه های تحقیقاتی: خوردگی فلزات، آبکاری، الکتروشیمی

پست الکترونیک: e.asghari(at)tabrizu.ac.ir

تلفن:3136-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 318

ایرج احد زاده

استاد یار، دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز، 1392

زمینه های تحقیقاتی: دستگاهوری الکتروشیمیایی ،خوردگی فلزات، الکتروشیمی،سلول های خورشیدی و سوختی میکروبی

 پست الکترونیک: ahadzadeh@tabrizu.ac.ir

تلفن:3142-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 320

آخرین ویرایش۰۹ اسفند ۱۳۹۹