گروه شیمی تجزیه

تعداد بازدید:۳۴۲۷۱
 

اعضای هیئت علمی گروه شیمی تجزیه

 

میرعلی فرج­ زاده

استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1374

زمینه ­های تحقیقاتی: روشهای آماده سازی نمونه، تکنیک های کروماتوگرافی.

پست الکترونیک: mafarajzadeh@tabrizu.ac.ir

تلفن: 3084-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 40

 

 

میررضا مجیدی

 استاد، دکترای شیمی از دانشگاه ولونگونگ استرالیا، 1375

زمینه­ های تحقیقاتی: حسگرها ، زیست حسگرها ، الکتردهای اصلاح شده با نانوذرات، پلیمرهای رسانا، پلیمرهای رسانای فعال نوری
پست الکترونیک:
majidi(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3110-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 212

 

محمد امجدی

استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1383

زمینه­ های تحقیقاتی: اسپکتروسکوپی تجزیه­ ای، روش­ های لومینسانس تجزیه، نقاط کوانتومی و کربنی، نانوذرات پلاسمونی، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی
پست الکترونیک:
Amjadi(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3110-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 213

کریم اسدپور زینالی
استاد، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز،1384

زمینه­ های تحقیقاتی: کمومتریکس، الکترو شیمی تجزیه ای، الکترود های اصلاح شده
پست الکترونیک:
asadpour(at)tabrizu.ac.ir -  k.zeynali(at)gmail.com
تلفن: 3113-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 209

عبدالحسین ناصری

دانشیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز،، 1385

زمینه های تحقیقاتی: مطالعه تعادل های شیمیایی با روشهای کمومتریکس، اندازه گیری همزمان ترکیبات شیمیایی با روش های اسپکتروسکوپی، بهینه سازی فرایندهای شیمیایی، الگوشناسی در شیمی

پست الکترونیک: a_naseri@tabrizu.ac.ir

تلفن:3082-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق:205

حسین داستانگو

استادیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1385
زمینه­ های تحقیقاتی: الکتروشیمی تجزیه
پست الکترونیک:
ssorureddin(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3107-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 215

 

اسماعیل علی­پور

دانشیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز،1387

زمینه های تحقیقاتی: زیست حسگرهای DNA ، طراحی زیست حسگر برای پروتئینها، حسگرها و زیست حسگرهای الکتروشیمیایی

پست الکترونیک: i-alipour(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3126-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق:216

 

سعید محمد سرورالدین

دانشیار، دکترای شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، 1391
زمینه­ های تحقیقاتی: روشهای میکرواستخراج، آنالیز مواد دارویی و زیست محیطی
پست الکترونیک:
ssorureddin(at)tabrizu.ac.ir
تلفن: 3114-3339-041
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 206

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

آخرین ویرایش۱۰ اسفند ۱۳۹۹