برچسب ظروف

تعداد بازدید:۱۳۶۶۱

برچسب ظروف مواد و محلولهای شیمیایی

 الصاق برچسب مناسب به ظروف حاوی مواد و محلولهای شیمیایی یکی از مسایلی است که باید در مورد آن دقت زیادی مبذول گردد. برچسب مناسب الصاق شده به ظروف، در واقع همانند شناسنامه ای است که مشخصات محتوای ظرف را می نمایاند و هنگام استفاده از این مواد و محلول ها می توان تصمیم صحیح را اتخاذ نمود که آیا مثلا خلوص این ماده برای کار من مناسب است؟ آیا محتوای ظرف تاریخ گذشته نمی باشد؟ ناخالصیهای این ماده چیست(با دانستن شماره کاتالوگ)؟ خطرات این ماده و احتیاطهای لازم کدامند؟ و ...
در حالیکه هرگاه این اطلاعات موجود نباشند نمی توان از محتوای ظرف، استفاده مناسب را نمود و تنها راه باقیمانده، دفع آن است که می تواند منجر به آلودگی محیط زیست شود. این مطلب بدین معناست که هزینه سرسام آوری که صرف خرید این قبیل مواد گردیده است بدرد هیچ کار مفیدی نخورده و برعکس موجب آلودگی محیط زیست می شود.

 برچسب ظروف حاوی مواد و محلول های شیمیایی باید مطابق زیر باشد:

 

   1- نام ماده / اجزا  ......................................  :  

   2-
درصد خلوص / غلظت     ............................. : 

   3-
تاریخ تهیه / ورود به آزمایشگاه   ..................................... 

   4-
فرد / شرکت سازنده  ......................................... 

   5-
شماره کاتالوگ   .............................................. :

   6-
هشدارهای ایمنی :   مثلا R9 و S13

 

در بند شماره 1 باید نام ماده یا اجزای تشکیل دهنده آن را هرکدام را که بهتر و رساتر است درج نماییم.
در بند شماره 2 باید غلظت یا خلوص ماده درج شود.
در بند شماره 3 در مورد مواد تحویلی از انبار باید تاریخ ورود آنها به آزمایشگاه و در مورد مواد و محلول های دست ساز باید تاریخ تهیه آنها را درج کرد.
در بند شماره 4 در مورد مواد اوریجینال باید نام کارخانه یا شرکت تولید کننده و در مورد مواد و محلولهای دست ساز نام فرد تهیه کننده درج شود.
در بند شماره 5 باید شماره کاتالوگ شرکت یا کارخانه تولید کننده را برای مواد اوریجینال درج نماییم.
در بند شماره 6 باید هشدارهای ایمنی ماده یا محلول مورد نظر را با استفاده از MSDS آن یا از سایر مراجع معتبر یافته و درج نماییم.

آخرین ویرایش۱۷ مهر ۱۳۸۹