تماس با ما

تعداد بازدید:۱۶۴۶مسئول امور ایمنی دانشکده: دکتر رضا نجار


تلفن داخلی آزمایشگاه: 3068 - 3339 - 041


آدرس پست الکترونیکی واحد ایمنی:  najjar(at)tabrizu.ac.ir 


 

آخرین ویرایش۱۷ فروردین ۱۳۹۸