امور اداری و مالی

تعداد بازدید:۵۷۳۱

کارکنان بخش اداری و مالی دانشکده شیمی

مهندس مصطفی هنرمند عظیمی

رئیس اداره خدمات اداری و مالی
تلفن:
2935 3339 041

مستقیم: 33348633 - 041
فاکس: 33340191 - 041
شماره اتاق: 4 

محمود انگوری
 کارشناس خدمات اداری
دفتر هیئت رئیسه
روابط عمومی

تلفن: 3090 3339 041
مستقیم:
33355998 041

فاکس: 33340191 - 041
شماره اتاق: 3 

 اسماعیل نسیمی
انبار داروئی
تلفن: 3096
3339 041
فاکس:
33340191 - 041

موسی جوانپور

نامه رسان و آبدارخانه
تلفن: 3127 3339  041

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۰