امور اداری و مالی

تعداد بازدید:۵۰۵۶

کارکنان بخش اداری و مالی دانشکده شیمی

مهندس مصطفی هنرمند عظیمی

رئیس اداره خدمات اداری و مالی
تلفن:
2935 3339 041

مستقیم: 33348633 - 041
فاکس: 33340191 - 041
شماره اتاق: 4 

محمود انگوری
 مسئول دفتر هیئت رئیسه

و روابط عمومی
تلفن: 3090 3339 041
مستقیم:
33355998 041

فاکس: 33340191 - 041
شماره اتاق: 3 

ژاله عباس زاده مقدم
کارگزین
تلفن: 3167
3339 041
فاکس:
33340191 - 041

شماره اتاق: 17

یونس ناطوری
مسئول خدمات و امور فنی
تلفن: 3162 3339 041
فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 21

ابراهیم نسیمی
کارگاه شیشه­ گری
تلفن: 3098
3339 041
فاکس:
33340191 - 041

شماره اتاق: 32

 اسماعیل نسیمی
انبار داروئی
تلفن: 3096
3339 041
فاکس:
33340191 - 041

موسی جوانپور

نامه رسان و آبدارخانه
تلفن: 3127 3339  041

 

آخرین ویرایش۰۶ اسفند ۱۳۹۸