امکانات دانشکده و دانشگاه

تعداد بازدید:۷۹۳

امکانات دانشکده و دانشگاه

 • Freeze Dryer
 • SEM
 • High energy ball mill
 • کل کربن آلی (TOC)
 • Zeta-sizer
 • دستگاه آنالیز گرما مکانیکی (TMA)
 • آنالیز گرما وزن سنجی (TGA)
 • کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)
 • NMR
 • اسپکتوفتومترجذب اتمی(AAS) ساخت کارخانهAnalytik Jena مدل ۴۰۰ NovaAA
 • آنالیز عنصری CHNS
 •  پتانسیوایستا گالوانو ایستا (Autolab)
 • طیف سنج مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)
 • - BOD متر
 • التراسونیک پروب دار(Ultrasonic Prob)
 • Particle Size Analyser
 • حمام التراسونیک (Ultrasonic Bath)
 • کروماتوگرافی گازی-طیف سنج جرمی(GC-MS)
 • کروماتوگرافی گازی (GC)
 • کروماتوگرافی مایع با کارآیی بالا (HPLC)
 • اسپکتروفلوئوریمتر
 • ﺍﺳﭙﮑﺘﺮوﻓﺘﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺋﯽ-ﻣﺎوﺭﺍءﺑﻨﻔﺶ (UV-Vis)
 • پروفایلومتر سطح
 • XRD
 • AFM
 • DLS
 • FESEM

 

آخرین ویرایش۲۰ اسفند ۱۳۹۸