کارکنان دانشکده

تعداد بازدید:۳۴۲۷

 

مصطفی هنرمند عظیمی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: مدیر امور اداری

شماره تلفن: 33392935

محمود انگوری

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس خدمات اداری
             دفتر هیئت رئیسه
             روابط عمومی

شماره تلفن: 33393090

اسماعیل نسیمی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: انباردار

شماره تلفن: 33393096

ام البنین صفر پور

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: رئیس اراده آموزشی ودانشجویی

شماره تلفن: 33393157

مرضیه یزدانی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی و پژوهشی

شماره تلفن: 33393167

ژیلا رحیم زاده

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن: 33393087

راحله شجاعی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن: 33393161

نسرین احمدی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آموزشی

شماره تلفن: 33393168

کریم رضوی

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول فناوری اطلاعات

شماره تلفن: 33392939

بابا علی حکیم زاده

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه و کارپرداز

شماره تلفن: 33392935

فرهاد قنبری

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه خدماتی

شماره تلفن: 33393172

رویا کبیری

تحصیلات: دکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393077

میر ابوالفضل نظیری

تحصیلات: دکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393080

علی نامی

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393112

ابراهیم کنعان

تحصیلات: دیپلم

سمت: تکنسین آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393114

اصغر لسانی

تحصیلات: دکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393147

مریم آزادی مرند

تحصیلات: کارشناسی ارشد

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393141

 

میر محمد هادیان

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کارشناس آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393140

احد محمود زاده

تحصیلات: دکتری

سمت: کارشناس مسئول آزمایشگاه

شماره تلفن: 33393122

رویا رحیم زاده

تحصیلات: کارشناسی

سمت: کتابدار

شماره تلفن: 33393104

 

آخرین ویرایش۰۵ خرداد ۱۴۰۰