مراحل دفاع از پایاننامه

تعداد بازدید:۲۱۴۴

امور مربوط به تنظیم و ارائه پایاننامه

 

مراحل تدوین دفاع از پایاننامه (ارشد و دکتری) 

  1. تکمیل فرم اجازه دفاع توسط دانشجو(فرم شماره 39209 رساله دکتری و شماره 39111 کارشناسی ارشد، سایت مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه) که توسط دانشجو تایپ و امضا شده باشد                                                         
  2.   توجه : در فرمهای مذکور تمامی قسمتها باید تکمیل گردد.
  3. مراجعه امور مالی دانشگاه ( اداره درآمد واقع در جنب بانک تجارت دانشگاه) و تائید قسمت امور مالی توسط اداره مربوط
  4.  مراجعه به کارشناس مربوطه در آموزش و تائید مجوز توسط کارشناس و اخذ کارنامه تحصیلی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و کارنامه به همراه مدرک زبان و آزمون جامع و نمرات کیوم و... از آموزش و ارائه تمامی مدارک به مدیر گروه مربوطه  جهت طرح در شورای گروه

         

  1. طرح و تصویب درجلسه شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده
  2. بعد از تصویب در شورای دانشکده با هماهنگی و موافقت اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه و داور مربوط به پایاننامه جهت ثبت زمان دفاع به امور پژوهشی دانشکده مراجعه شود.
  3. قسمت نهایی فرم اجازه دفاع بعد از ثبت زمان دفاع به تائید معاون پژوهشی دانشکده رسیده و سپس جهت شماره و مهر کردن فرم اجازه دفاع به دبیر خانه دانشکده مراجعه شود.
  4. تکمیل فرمهای ارزشیابی دفاع(فرم شماره  1  و فرم مشاره 2 ) و پرینت هر فرم در 2 نسخه
  1. بعد از دفاع رفع اشکالات وارده از سوی اساتید
  2. بعد از تصحیح اشکالات پایاننامه ، درخواست دانشجو طی نامه ای از استاد راهنما مبنی بر آماده صحافی بودن پایاننامه و تأیید استاد راهنما با زیرنویس به معاونت پژوهشی دانشکده(دانشجو با ارائه همان نامه به مسئول مربوطه در آموزش، تصویر فرم 1 دفاع را اخذ می کند تا در آخر پایاننامه قبل از عنوان لاتین قرار دهد).

 

 

آخرین ویرایش۲۸ آذر ۱۳۹۷