Freez Dryer

تعداد بازدید:۳۴۵۰

نام دستگاه: Freez Dryer

ساخت کارخانه Christ مدل Alpha 1-4 LDplus .

در فرآیند خشک کردن انجمادی، آب منجمد شده موجود در قطعه به وسیله فرایند تصعید از نمونه خارج می شود.

یخ تصعید شده توسط پمپ خلاء یا انژکتور بخار، از داخل اتاقک خشک کن مکیده می شود. گرمای مورد نیاز برای تصعید از طریق هدایت یا تشعشع، تامین می گردد. آب یخ زده در دماهای صفر درجه سانتی گراد یا زیر آن، تحت فشار 627 پاسکال (mbar 6/0) یا کمتر تصعید می شود.

هزینه هر نمونه: 200000 ریال (هر 8 ساعت)

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰