کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC)

تعداد بازدید:۶۲۰۰

نام دستگاه: کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC

ساخت کارخانه  Perkin Elmer مدل 2410 Waters

کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC ) یک ابزار تحلیلی مطلوب برای شناسایی پلیمرهای طبیعی و سنتزی و پروتئینها است که از ذرات ژلی حفره‌دار برای جدا کردن پلیمرها در محلول استفاده میکند. این تکنیک مولکولها را بر اساس اندازه مولکولی جدا میکند.محلول حاوی پلیمر مورد نظر درون یک ستون حاوی ذرات متخلخل پمپ می شود.

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰