اسپکتوفتومترجذب اتمی(AAS) ساخت کارخانهAnalytik Jena مدل ۴۰۰ NovaAA

تعداد بازدید:۳۴۶۸

نام دستگاه:اسپکتروفتومتر جذب اتمی (AAS) ساخت کارخانه Analytik Jena مدل  novaAA 400

خاصیت های قابل اندازه گیری: شعله، کوره گرافیتی، سیستم هیدرید جهت آنالیز عناصر سمی و سیستم اندازه گیری نمونه های جامد

مورد اندازه گیری: غلظت عناصر فلزات در نمونه های محلول

واحد اندازه گیری: ppm  و ppb

دقت اندازه گیری: (RSD≈1%)

لامپهای کاتدی موجود:

Fe,Cu,Al,Zn,As,Hg,Cr,Ag,Au,Ba,Pt,Bi,Sb,Sn,V,W,Li,Mn,Ce,Co,Ge Mg,Ca, Ru, Ir, Ti, Pd, B, Si, Mo, Se, Ni,Cd,Pb

هزینه آنالیز هر عنصر:

  1. شعله: 230000 ریال
  2. کوره گرافیتی: 400000 ریال
  3. هیدرید: 700000 ریال

بالاتر از 20 نمونه 10% و بالاتر از 40 نمونه 15% تخفیف داده می شود.

 

دانشکده: دانشکده شیمی

مدیر آزمایشگاه: آقای دکتر محمود زارعی

کارشناسان آزمایشگاه: آقای قنبری - خانم دکتر کبیری - آقای کنعانی

شماره های تماس: 33393095-041 و 33393172-041

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰