آنالیز عنصری CHNS

تعداد بازدید:۵۱۳۴

نام دستگاه: آنالیز عنصری CHNS

ویژگیها: مدل Vario EL III شرکت Elementer کشور آلمان

قادر به تعیین درصد عناصر C,H,N,S موجود در نمونه های جامد ومایع

گازهای مورد استفاده در این دستگاه، گاز هلیوم بعنوان گاز حامل با درصدخلوص ۹۹۶/۹۹ و گاز اکسیژن با درصد خلوص ۹۹۵/۹۹ می باشند. ظروف وزن کردن نمونه و بسته بندی آن برای ورود به کوره از جنس قلع می باشند و برای اینکه احتراق گوگرد موجود در نمونه ها بطور کامل انجام گیرد در توزین نمونه های شامل گوگرد به آن کمی تری اکسیدتنگستن اضافه می شود.

برای اطمینان از نتایج آزمایش، هر نمونه سه بار آنالیز می شود و برای اطمینان از کارکرد مناسب دستگاه قبل از شروع آنالیز، ابتدا حدود بیست عدد بلانک (انجام مراحل آنالیز بدون وجود نمونه) گرفته می شود تا احیاناً اگر آلودگی و رطوبتی در طول مسیر باشد از بین رفته سپس از چند نمونه استاندارد آنالیز انجام می شود. در صورتی که آنالیز نمونهای استاندارد قابل قبول بود آنالیز سایر نمونه ها انجام می گیرد.

هزینه هر نمونه:  1000000 ریال

 

 

آخرین ویرایش۱۳ تیر ۱۴۰۰