همکاران بازنشسته و سابق دانشکده

تعداد بازدید:۷۲۰۰

 

اساتید و همکاران بازنشسته و سابق دانشکده

 

همکاران بازنشسته هیئت علمی

همکاران بازنشسته غیر هیئت علمی

دکتر سید مهدی گلابی گروه شیمی تجزیه
دکتر پورنقی آذر گروه شیمی تجزیه
دکتر جوانشیر جوزن
  گروه شیمی تجزیه
دکتر جمشید منظوری لشگر  گروه شیمی تجزیه
دکتر سعید ابوالقاسمی فخری  گروه شیمی آلی
مرحوم دکتر نظام الدین دانشور - گروه شیمی کاربردی
دکتر عزیز شهریساگروه شیمی آلی
دکتر محمدتقی زعفرانی معطر -  گروه شیمی فیزیک
مرحوم دکتر علی اکبر انتظامی - گروه شیمی آلی
دکتر محمدحسین سرورالدین  گروه شیمی تجزیه
دکتر حبیب اشعثی سرخابی - گروه شیمی فیزیک

مهندس علی اکبر سعدنیا - گروه شیمی آلی
مرحوم مهندس سیروس زهزاد - گروه شیمی آلی
مهندس محمدتقی ابطحی زاده
 - گروه شیمی فیزیک
خانم مهندس رشیدزاد
 - گروه شیمی معدنی

مهندس خلیل صوتی-گروه شیمی کاربردی

 دکتر عبدالعلی عالمی- گروه شیمی معدنی 
دکتر کاظم دیندار صفا-گروه شیمی آلی

مهندس رزاقی - گروه شیمی معدنی - کارشناس آزمایشگاه
مهندس اسداله حسین زاده - مدیر آموزش
مهندس اردوبازارچیان - مدیر آموزش
مهندس محمد صادق ذوالمجد-کارشناس آزمایشگاه
آقای فریدون کسمایی-مسئول خدمات
آقای احمد فرید-تکنسین آزمایشگاه
آقای قادر کمالی-شیشه گری
آقای جعفر نعمتی-کارشناس آزمایشگاه

آقای علیرضا فطرتی-بایگان
خانم فرخنده مستاجر-کارشناس کتابداری
آقای ابراهیم نسیمی-شیشه گری
آقایمیر سعید حسینی-کمک تکنسین آزمایشگاه
خانم ژاله عباس زاده-کارگزین
آقای یونس ناتوری-مسئول خدمات وامور فنی
آقای اصغر کنعان-معاون آزمایشگاه خدماتی

 

 

آخرین ویرایش۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰