گروه شیمی فیزیک

تعداد بازدید:۸۳۲۴

 

گروه شیمی فیزیک

 

مدیر گروه

ایرج احد زاده

استاد یار، دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز، 1392

زمینه های تحقیقاتی: دستگاهوری الکتروشیمیایی ،خوردگی فلزات، الکتروشیمی،سلول های خورشیدی و سوختی میکروبی

 پست الکترونیک: ahadzadeh@tabrizu.ac.ir

تلفن:3142-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق:

 

 

آزمایشگاههای تخصصی گروه

پژوهشی  شیمی پلیمر

سینتیک شیمیایی

کالریمتری

ترمودینامیک شیمیایی

الکتروشیمی

شیمی فیزیک پلیمر

خوردگی و پوشش فلزات

 

 زمینه های پژوهشی گروه

 مطالعه تجربی و نظری تعادل مایع مایع سیستمهای متشکل از پلیمر نمک آب که برای جداسازی مواد بیولوژیکی بکار میروند.

مطالعه بر روی خواص فیزیکوشیمیایی مایعات یونی که میتوانند جایگزین حلالهای آلی قرار گیرند.

اندازه گیری سرعت صوت، فعالیت حلال در سیستمهای دوتائی و سه تائی بمنظور درک برهم کنشهای موجود در سیستمهای دوتائی و سه تائی

آبکاری با برق و بدون برق، روشهای محافظت از خوردگی و الکتروشیمی صنعتی

الکتروشیمی فصل مشترک نانو تکنولوژی ( نانو ذرات و نانو پودر در فیلم های نازک)

 دگراداسیون حرارتی شیمیایی و مکانیکی پلیمرهای مختلف

تعیین نسبتهای واکنش پذیری یک کوپلیمر بوسیله سیستمهای اکسایش - کاهش

بررسی سینتیک و مکانیزم کوپلیمزاسیون پیوندی منومرهای وینیلی

اثر پایدار کننده ها روی دگراداسیون حرارتی ، فتوشیمیایی و مکانیکی پلیمرها

تکنیک کاتالیز انتقال فاز


عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی گروه

1 - بررسی سینتیک و مکانیزم کوپلیمزاسیون پیوندی منومرهای وینیلی مثل اسیداکریلیک، اکریل آمید، اکریلو نیتریل و …

2- اندازه گیری و مدلسازی دانسیته ، سرعت صوت و تراکم پذیری برای پلی پروپیلن گلیکول در برخی الکها

3- مطالعه دگراداسیون التراسونیکی محلولهای پلی وینیل استات و پلی وینیل الکل

4- تکنیک کاتالیز انتقال فاز در بررسی سینتیک واکنش کتونهای غیر اشباع توسط هیدروژن پراکسید

5-  مطالعه رفتار فازی محلولهای الکترولیت و پلیمر

6- پیوند زنی منومرهای وینیلی روی الیاف پشمی با استفاده از معرفهای فنتون بعنوان آغازگر

7- بررسی اثرات امواج مافوق صوت در خواص پوشش های آبکاری بدون برق نیکل و بعضی از آلیاژها

 

آخرین ویرایش۱۵ مهر ۱۳۹۹