کارشناسان آزمایشگاههای خدماتی

تعداد بازدید:۶۴۶۲

 

کارشناسان آزمایشگاههای خد ماتی

 

 

محمود زارعی

عضو هیات علمی ، دکترای شیمی کاربردی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1388 

مسئولیت)ها(: سرپرست آزمایشگاه­ های خدماتی

پست الکترونیک: mzarei(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3095– 3339–041

فاکس: 0191– 3334–041

شماره اتاق: 36

 

 

 

اصغر کنعانی

کارشناس آزمایشگاه های خدماتی، کارشناس ارشد شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز ، ایران 1381

مسئولیت)ها(: معاون آزمایشگاههای خدماتی

پست الکترونیک:kanani(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3095 -3339-041

فاکس: 0191 3334041

شماره اتاق: 37

 

 

فرهاد قنبری

کارشناس آزمایشگاه های خدماتی، کارشناسی ارشد شیمی تجزیه از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1395

مسئولیت)ها(: کارشناس آزمایشگاه خدماتی

پست الکترونیک: fghanbari(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3172 -3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 38

 

 

 

رویا کبیری

دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز

مسئولیت)ها(: مسئول آزمایشگاه NMR

پست الکترونیک: roya_kabiri2001(at)yahoo.com

تلفن: 3077 -3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 37

 

 

 

 

آخرین ویرایش۲۸ فروردین ۱۳۹۸