نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندانلود فایل
 
فرم درخواست انجام NMR
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی - Word
فرم تعهد نامه انتشار نتایج پژوهشی پایان نامه
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی GC and GC/MS
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشد
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریز
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال