نمایش ۱ تا ۱۵ مورد از کل ۱۵ مورد.
عنواندستهدانلود فایل
  
فرم درخواست انجام NMRامور پژوهشی
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی - Wordامور پژوهشی
فرم تعهد نامه انتشار نتایج پژوهشی پایان نامهامور پژوهشی
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتی GC and GC/MSامور پژوهشی
فرم درخواست آنالیز آزمایشگاه خدماتیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه / رساله (پروژه) تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد / دکتری تخصصیامور پژوهشی
فرم قرارداد انجام طرح پژوهشی (پروژه)مربوط به رساله دکتری تخصصی / پایاننامه کارشناسی ارشدامور پژوهشی
فرم در خواست حق التحقیق و حق الزحمه طرحهای تحقیقاتی دانشگاه تبریزامور پژوهشی
فرم مربوط به هزینه طرح های پژوهشیامور پژوهشی
فرم مربوط به طرح های تحقیقاتیامور پژوهشی
فرم پیشنهاد اجرای طرح پژوهشیامور پژوهشی
فرم اطلاعات مربوط به مجری و همکاران پژوهشیامور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت ارسال مقالات چاپ شده در مجلات علمی معتبر بین المللی به وزارت علوم و تحقیقات و فناوری امور پژوهشی
فرم ویژه در خواست هیات علمی دانشگاه جهت پرداخت پاداش مقالات چاپ شده در مجلات داخلی و خارجیامور پژوهشی
فرم پرسشنامه انتخاب پژوهشگر نمونه سال امور پژوهشی