مراحل تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد

مراحل تدوین پروپوزال کارشناسی ارشد

 

الف) تهیه پروپوزال تایپ شده به صورت دستورالعمل ارائه شده

ب) تهیه یک نسخه منفرد بررسی منابع

پ) تهیه و تکمیل فرم پیشنهاد عنوان پایاننامه ( فرم شماره 39100 مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه)

ج) درخواست کتبی دانشجو از استاد راهنما و طرح و تصویب در شورای گروه آموزشی مربوطه

چ) طرح و تصویب پروپوزال توسط مدیر گروه مربوطه در شورای دانشکده(برای طرح در شورای دانشکده، دانشجو بایستی فرم پیشنهاد پروپوزال -نسخه بررسی منابع پروپوزال تشریحی و فرم تعهد اصالت پایاننامه فرم شماره 39114 (موجود در سایت تحصیلات تکمیلی دانشگاه + کپی کارگاه ایمنی را به مدیر گروه تحویل نماید).

ح) بعد از تصویب در شورای گروه و دانشکده و رفع ایرادات وارده با مراجعه به امور پژوهشی دانشکده قسمتهای لازم در فرم تکمیل می گردد.

خ) ثبت در سامانه ایران داک و تحویل رسید ثبت آن از مسئول کتابخانه شیمی ( خانم مستاجر) و تائید آن توسط معاون پژوهشی دانشکده

د) ثبت در سامانه thesis  دانشگاه و تائید مرحله ای آن توسط استاد راهنما و مدیر گروه و معاون پژوهشی دانشکده

ذ) در صورت وجود اساتید راهنمای دوم یا مشاور خارج از دانشگاه نامه ی تائیدیه توسط استاد راهنما و مدیر گروه و تحویل آن به امور پژوهشی دانشکده

در آخر دانشجو تمامی مدارک بالا ( فرم پیشنهاد پایاننامه ، رسید ایران داک، کپی کارگاه ایمینی، فرم اصالت پایاننامه) را جهت شماره و ابلاغ به اساتید مربوطه به امور پژوهشی دانشکده تحویل و بعد از یک روز برای تحویل و زیراکس آن به تعداد اساتید راهنما و مشاور و مدیر گروه مراجعه فرمایند.