آگهی مهم در مورد شماره دروس و گروه ریاضی عمومی انتخاب واحد ۹۷-۹۶