همکاران بازنشسته و سابق دانشکده

 

 

اساتید و همکاران بازنشسته و سابق دانشکده از ابتدا تا حال:اسامی همکاران بازنشسته: (در حال اصلاح و تکمیل)
دکتر سید محمد بلورچیان
 - گروه شیمی آلی
دکتر سید مهدی گلابی - گروه شیمی تجزیه
دکتر محمدحسین پورنقی آذر - گروه شیمی تجزیه
دکتر جوانشیر جوزن - گروه شیمی تجزیه
دکتر جمشید منظوری لشگر - گروه شیمی تجزیه
دکتر سعید ابوالقاسمی فخری - گروه شیمی آلی

مرحوم دکتر نظام الدین دانشور - گروه شیمی کاربردی
دکتر عزیز شهریسا - گروه شیمی آلی
دکتر محمدتقی زعفرانی معطر - گروه شیمی فیزیک
مرحوم دکتر علی اکبر انتظامی - گروه شیمی آلی
دکتر محمدحسین سرورالدین
 - گروه شیمی تجزیه

دکتر حبیب اشعثی سرخابی - گروه شیمی فیزیک
مهندس علی اکبر سعدنیا - گروه شیمی آلی
مهندس رزاقی - گروه شیمی معدنی - کارشناس آزمایشگاه
مرحوم مهندس سیروس زهزاد - گروه شیمی آلی - کارشناس آزمایشگاه
دکتر محمدتقی ابطهی زاده - گروه شیمی فیزیک
خانم رشیدزاد - گروه شیمی معدنی - کارشناس آزمایشگاه
مهندس اسداله حسین زاده - مدیر آموزش
مهندس اردوبازارچیان - مدیر آموزش