برنامه کلاسهای درسی دانشکده شیمی

برنامه کلاس های درسی دانشکده شیمی در مقاطع تحصیلی مختلف
نیم­سال دوم 94 - 93


دوره های کارشناسی شیمی محض و شیمی کاربردی


دوره های کارشناسی ارشد


دوره های دکتری تخصصی (PhD)