دوره های دکتری

برنامه هفتگی     نیمسال اول  سال تحصیلی    99-98
                 گروه شیمی آلی                  مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی آلی سیلیسیم*

 

 

 

102

 

 

 

یک شنبه

شیمی کربوهیدراتها

شیمی آلی سیلیسیم

 

 

103

25

شیمی آلی حیاتی*109 (زوج)

 

دوشنبه

شیمی حالت برانگیخته و حدواسط های فعال* (زوج)

شیمی آلی حیاتی

 

 

110

109

 

 

سه شنبه

 

شیمی کربوهیدراتها

 

 

 

105

 

 

چهارشنبه

 

شیمی حالت برانگیخته و حدواسط های فعال

 

 

 

30

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031113

شیمی کربوهیدراتها

دکتر نمازی

3

2/11/98

0

9031106

شیمی آلی سیلیسیم

دکتر صفا

3

23/10/98

0

9031111

شیمی حالت برانگیخته و حدواسط های فعال

دکتر قاسمی

3

28/10/98

0

9031117

شیمی آلی حیاتی

دکتر مصطفوی

3

18/10/98

0

9041100

امتحان جامع

 

 

 

0

44444444

رساله

 

 

 

0

7777777

ادامه رساله

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   99-98
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

کروماتوگرافی پیشرفته

 

 

 

110

 

یک شنبه

کروماتوگرافی پیشرفته

 

 

 

27

 

 

 

دوشنبه

 

 

روش های نوین در الکتروشیمی

 

 

 

101

 

سه شنبه

روش های نوین در الکتروشیمی

 

 

 

109

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031208

کروماتوگرافی پیشرفته

دکتر فرج زاده

3

30/10/98

0

8635101

روش های نوین در الکتروشیمی

دکتر علیپور

3

24/10/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

 

 

                                          برنامه هفتگی     نیمسال اول                     سال تحصیلی 99-98

  گروه شیمی فیزیک                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی سطح کاتالیست

اسپکتروسکوپی امپدانس

شیمی سطح کاتالیست

ترمودینامیک محلولها

دکتر اصغری109

28

دکتر دربندی109

107

یک شنبه

 

 

 

 
 

 

 

 

دوشنبه

 

ترمودینامیک محلولها

 

 

 

105

 

 

سه شنبه

 

 

اسپکتروسکوپی امپدانس

 

 

 

27

 

چهارشنبه

 

 

   

 

 

   

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

 

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031307

اسپکتروسکوپی امپدانس

دکتر میرقاسم حسینی دکتر احدزاده

3

30/10/98

0

9031321

ترمودینامیک محلولها

دکترشکاری

3

18/10/98

0

9031372

شیمی سطح و کاتالیست

دکترها: اصغری - دربندی

3

23/10/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

             

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول      سال تحصیلی   99-98
                 گروه شیمی کاربردی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

پلیمرهای رسانای الکتریکی

 

 

پوششها و چسبها * (فرد)

109

 

 

110

دوشنبه

طراحی راکتورهای صنعتی * 110 (فرد)

پوششها و چسبها

 

 

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن*109 (زوج)

110

 

 

سه شنبه

 

طراحی راکتورهای صنعتی

 

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن

پلیمرهای رسانای الکتریکی *

(زوج)

 

109

101

109

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031405

طراحی راکتورهای صنعتی

دکتر نیایی

3

28/10/98

0

9031401

پلیمرهای رسانای الکتریکی

دکتر میرمحسنی

3

21/10/98

0

9031410

پوششها و چسبها

دکتر اولاد

3

25/10/98

0

9031463

تکنولوژی تصفیه بیوشیمیایی و اصول طراحی آن

دکتر عابر

3

2/11/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

             

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی  99-98
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

پلیمرهای معدنی

 

 

 

104

 

 

 

سه شنبه

پلیمرهای معدنی

 

 

 

107

 

 

 

چهارشنبه

طیف سنجی با اشعه ایکس

طیف سنجی با اشعه ایکس

 

 

102

102

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031502

پلیمرهای معدنی

دکترها: عالمی - خاتمیان

3

23/10/98

0

9031504

طیف سنجی با اشعه ایکس

دکتر خاندار

3

29/10/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد .

             

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۲۵۳۵