دوره های دکتری

برنامه هفتگی     نیمسال دوم  سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی آلی                  مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

طراحی دارو به کمک کامپیوتر

 

روشهای نوین آنالیز پلیمرها

 

30

 

31

یک شنبه

شیمی حالت برانگیخته و حد واسط های فعال*109

 

روشهای نوین آنالیز پلیمرها*

شیمی کربوهیدراتها

طراحی دارو به کمک کامپیوتر*109

 

 

110

25

دوشنبه

شیمی حالت برانگیخته و حد واسط های فعال

 

 

 

110

 

 

 

سه شنبه

 

 

شیمی کربوهیدراتها *

 

 

 

107

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031111

شیمی حالت برانگیخته و حد واسط های فعال

دکتر قاسمی

3

1/4/98

0

9031113

کربوهیدراتهای پیشرفته

دکتر نمازی

3

10/4/98

0

9031196

روش های نوین آنالیز پلیمرها

دکتر نجار

3

5/4/98

0

9031197

طراحی دارو به کمک کامپیوتر

دکتر قدری

3

28/3/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

تحلیل آماری نتایج

اسپکتروسکوپی تجزیه ای پیشرفته2

 

 

110

109

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

 

تحلیل آماری نتایج

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای پیشرفته 2*

 

109

 

109

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031209

اسپکتروسکوپی تجزیه ای پیشرفته 2

دکتر امجدی

3

1/4/98

0

9031201

تحلیل آماری نتایج

دکتر ناصری

3

10/4/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی 98-97
                 گروه شیمی فیزیک                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

ترمودینامیک جامدات دکتر احدزاده

خوردگی پیشرفته

دکتر میرقاسم حسینی

ترمودینامیک پیشرفته

 

25

31

25

یک شنبه

خوردگی پیشرفته

دکتر اصغری

 

 

 

30

 

 

 

دوشنبه

شیمی فیزیک ماکرومولکولها

ترمودینامیک جامدات

دکترمیرقاسم حسینی

   

107

29

   

سه شنبه

 

 

ترمودینامیک پیشرفته

شیمی فیزیک ماکرومولکولها

 

 

104

104

 

چهارشنبه

 

 

   

 

 

   

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031308

خوردگی پیشرفته

دکتر میرقاسم حسینی دکتر اصغری

3

5/4/98

0

9031302

ترمودینامیک جامدات

دکتر میرقاسم حسینی- دکتراحدزاده

3

10/4/98

0

9031306

شیمی فیریک ماکرومولکولها

دکتر مهرداد

3

27/3/98

0

9031309

ترمودینامیک پیشرفته

دکتر شکاری

3

1/4/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

 

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم      سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی کاربردی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی*29

بهینه سازی

 

 

بهینه سازی*29

30

 

یک شنبه

 

 

 

طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب*

 

 

 

31

دوشنبه

جریان سیالات در محیطهای متخلخل*

 

 

مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

109

   

110

سه شنبه

بررسی نقش و عملکرد

جریان سیالات در محیطهای متخلخل

 

بررسی نقش و عملکرد*

110

110

 

110

چهارشنبه

 

 

 

طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

 

 

 

31

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031418

بررسی نقش و عملکرد

دکتر میر محسنی

3

10/4/98

0

9031462

جریان سیالات در محیط های متخلخل

دکتر اقدسی نیا

3

1/4/98

0

9031408

بهینه سازی

دکتر فرضی

3

5/4/98

0

9031404

مدل سازی وشبیه سازی  فرایندهای شیمیایی

دکتر فرضی

3

27/3/98

0

94181016

طراحی تصفیه خانه های آب و فاضلاب

دکتر عابر دکتر شرقی

3

08/04/98

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

             

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی  98-97
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

سه شنبه

   

کاربرد کامپیوتر در شیمی *

کاربرد کامپیوتر در شیمی

   

31

28

چهارشنبه

طیف سنجی با اشعه ایکس

طیف سنجی با اشعه ایکس

 

 

102

102

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031504

طیف سنجی با اشعه ایکس

دکتر خاندار

3

29/3/98

0

9031505

کاربرد کامپوتر در شیمی

دکتر شعبانی

 

9/4/98

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد .