دوره های دکتری

برنامه هفتگی     نیمسال اول  سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی آلی                  مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

پلیمرهای زیست تخریب پذیر*

شیمی آلی سیلیسیم

 

 

109

25

 

 

یک شنبه

شیمی هتروسیکل پیشرفته *

 

شیمی آلی سیلیسیم *

شیمی آلی حیاتی

107

 

25

109

دوشنبه

شیمی هتروسیکل پیشرفته

شیمی آلی حیاتی *

 

 

107

109

 

 

سه شنبه

 

 

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

 

 

 

110

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031106

شیمی آلی سیلیسیم

دکتر صفا

3

17/10/97

0

9031102

هتروسیکل پیشرفته

دکتر تیموری

3

22/10/97

0

9031117

شیمی آلی حیاتی

دکتر مصطفوی

3

26/10/97

0

9031112

پلیمرهای زیست تخریب پذیر

دکتر ارسلانی

3

02/11/97

0

9041100

امتحان جامع

 

 

 

0

44444444

رساله

 

 

 

0

7777777

ادامه رساله

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی   98-97
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

کروماتوگرافی پیشرفته

 

 

 

27

 

یک شنبه

کروماتوگرافی پیشرفته

 

 

 

27

 

 

 

دوشنبه

 

 

الکتروشیمی در حلالهای نا آبی

 

 

 

110

 

سه شنبه

الکتروشیمی در حلالهای نا آبی*

 

 

 

 

25

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031208

کروماتوگرافی پیشرفته

دکتر فرج زاده

3

22/10/97

0

9031204

الکتروشیمی در حلالهای نا آبی

دکتر علیپور

 

11/01/97

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد. 2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد. 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد

 

             

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی 98-97

  گروه شیمی فیزیک                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

ترمودینامیک محلولها پلیمری

ترمودینامیک آماری 2

 

 

110

25

دوشنبه

 

 

اسپکتروسکوپی امپدانس

 

 

26

29

 

سه شنبه

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

 

اسپکتروسکوپی امپدانس

 

25

 

28

 

چهارشنبه

 

ترمودینامیک آماری 2

   

 

25

   

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

 

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031307

اسپکتروسکوپی امپدانس

دکتر میر قاسم حسینی

3

22/10/97

0

9031312

ترمودینامیک محلولهای پلیمری

دکتر مهرداد

3

17/10/97

0

9031301

ترمودینامیک آماری 2

دکتر شکاری

3

30/10/97

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

             

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول      سال تحصیلی98-97
                 گروه شیمی کاربردی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

پلیمرهای رسانای الکتریکی

طراحی راکتورهای صنعتی

 

پوششها و چسبها *

109

109

 

110

دوشنبه

طراحی راکتورهای صنعتی *

پوششها و چسبها

 

پلیمرهای رسانای الکتریکی *

27

110

 

109

سه شنبه

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی

مدلسازی و شبیه سازی فرآیندهای شیمیایی *

 

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پسابها

110

110

 

109

چهارشنبه

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب و پسابها*

 

 

 

109

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031405

طراحی راکتورهای صنعتی

دکتر علی فرضی

3

17/10/97

.

9031403

فرآیندهای پیشرفته تصفیه آب ...

دکتر ختائی

3

22/10/97

0

9031401

پلیمرهای رسانای الکتریکی

دکتر میر محسنی

3

26/10/97

0

9031404

مدلسازی و شبیه سازی

دکتر نیائی

3

29/10/97

0

9031410

پوششها و چسبها

دکتر اولاد

3

02/11/97

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .    2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

             

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی  98-97
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع دکتری               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

پلیمرهای معدنی

 

 

 

108

 

 

 

سه شنبه

پلیمرهای معدنی

 

 

 

108

 

 

 

چهارشنبه

پیوند و ساختار در ترکیبات معدنی

پیوند و ساختار در ترکیبات معدنی

 

 

101

101

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9031502

پلیمرهای معدنی

دکتر عالمی

دکتر خاتمیان

3

23/10/97

0

9031501

ساختمان وپیوند در ترکیبات معدنی

دکتر خاندار

 

3

30/10/97

0

9041100

امتحان جامع

 

0

 

0

44444444

رساله

 

24

 

0

7777777

ادامه رساله

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد .