دوره های کارشناسی ارشد

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی کاربردی                 مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها*

سمینار

 

 

31

سایت دانشکده

 

یک شنبه

واکنشگاهها

 

 

شیمی صنعتی معدنی

 

28

 

 

26

دوشنبه

کنترل دستگاهی

 

واکنشگاهها *

خواص مکانیکی و فیزیک پلیمرها

110

 

28

28

سه شنبه

گسترش شیمی از آزمایشگاهها تا صنعت *

 

شیمی صنعتی معدنی *

 

109

 

26

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96251255

خواص مکانیکی و فیزیک پلیمرها

دکتر اولاد

3

17/10/97

0

96251356

شیمی صنعتی معدنی

دکتر ختائی

3

22/10/97

0

96251267

گسترش شیمی از آزمایشگاهها تا صنعت

دکتر میر محسنی

1

25/10/97

0

96251226

واکنشگاهها

دکتر زارعی

3

29/10/97

0

96251242

کنترل دستگاهی

دکتر فرضی

 دکتر زارعی

2

02/11/97

0

96251437

سمینار

دکتر زارعی

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97           

     گروه نانوشیمی          مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی نظری ساختارهای نانو

 

 

 

103

 

 

 

یک شنبه

 

 

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

 

 

 

 

28

 

دوشنبه

 

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

سمینار

شیمی نظری ساختارهای نانو

 

26 دکتر میر قاسم حسینی

31

103

سه شنبه

 

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

 

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

 

31

 

31

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

روز  امتحان

0

96474701

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

دکتر نجار-دکتر دربندی

 

3

18/10/97

0

96474702

شیمی نظری ساختارهای نانو

دکتر احدزاده

3

23/10/97

0

96474704

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکتر میر قاسم حسینی

دکتر دربندی

3

01/11/97

0

96251437

سمینار

دکتر دربندی

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

             

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول   سال تحصیلی  97-96
                 گروه شیمی آلی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سمینار

شیمی دارویی پیشرفته *

روشهای سنتز آلی

طیف سنجی آلی پیشرفته

30

109

31

27

یک شنبه

 

 

مبانی شیمی پلیمر

شیمی هتروسیکلیک

 

 

107

30

دوشنبه

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

شیمی آلی پیشرفته

 

روشهای سنتز آلی

 

31

108

 

31

سه شنبه

شیمی فیزیک آلی پیشرفته*

شیمی دارویی پیشرفته

 

 

طیف سنجی آلی پیشرفته

28

109

 

27

چهارشنبه

شیمی آلی پیشرفته

شیمی هتروسیکلیک

مبانی شیمی پلیمر

 

104

30

106

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96455566

شیمی آلی پیشرفته

دکتر تیموری

3

17/10/97

0

96455606

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

دکتر نجار

3

19/10/97

0

96455582

روشهای سنتز الی

دکتر قدری-دکتر ارسلانی

3

22/10/97

0

96458519

طیف سنجی آلی پیشرفته

 

دکتر قدری

3

24/10/97

0

96455711

شیمی هتروسیکلیک

دکتر قاسمی

دکتر تیموری

3

26/10/97

0

96455696

شیمی دارویی پیشرفته

دکتر مصطفوی

3

29/10/97

 

96455752

مبانی شیمی پلیمر

دکتر نمازی

دکتر محمدی

 

02/11/97

0

96251437

سمینار

دکتر تیموری

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

 

توضیحات ضروری :      1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3- ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی   97-96
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

 

27

 

30

 

یک شنبه

الکتروشیمی تجزیه ای پیشرفته*

شیمی تجزیه پیشرفته

سمینار

 

31

26

30

 

دوشنبه

 

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

 

شیمی تجزیه پیشرفته

 

30

 

29

سه شنبه

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

30

الکتروشیمی تجزیه ای پیشرفته

 

 

 

30

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96353343

الکتروشیمی تجزیه ای

دکتر مجیدی

3

18/10/97

0

96353368

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 1

دکتر ناصری

 

02/11/97

0

96353327

شیمی تجزیه پیشرفته

دکتر فرج زاده

دکتر امجدی

دکتر علیپور

 

3

29/10/97

.

96353379

اسپکتروسکوپی تجزیه ای 2

 

دکتر امجدی

3

23/10/97

0

96251437

سمینار

دکتر اسدپور

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    97-96  

          گروه شیمی فیزیک                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سمینار

ترمودینامیک آماری 1

 

 

102

105

 

 

یک شنبه

خوردگی فلزات   

 

شیمی کوانتوم  2

 

ترمودینامیک آماری 1

101*

 

26

108

شیمی سطح

27*

 

دوشنبه

خوردگی فلزات

شیمی فیزیک پیشرفته

 

 

28

102

 

 

سه شنبه

شیمی سطح

شیمی فیزیک پیشرفته

شیمی آب

شیمی آب

 

31

103

29

29

چهارشنبه

 

شیمی کوانتوم 2

 

 

 

 

108

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96302312

شیمی سطح

دکتر اصغری

3

17/10/97

0

96302223

ترمودینامیک آماری 1

دکتر زعفرانی

3

22/10/97

0

96302329

شیمی فیزیک پیشرفته

دکتر شکاری

3

02/11/97

0

96404495

شیمی کوانتوم 2

دکتر احدزاده

3

26/10/97

0

96251437

سمینار

دکتر زعفرانی

1

 

 

96302353

خوردگی فلزات

دکتر میر قاسم حسینی

3

30/10/1397

 

96302417

شیمی آب

دکتر مهرداد

3

19/10/1397

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

 

توضیحات ضروری :1  علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    97-96
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

شیمی فیزیک معدنی

 

شیمی فیزیک معدنی

 

 

 

105

105

 

 

دوشنبه

سینتیک و ترمودینامیک...

 

شیمی آلی فلزی و عناصر واسطه

 

30

 

103

 

سه شنبه

سمینار

شیمی معدنی پیشرفته

سینتیک و ترمودینامیک...

 

29

107

31

 

چهارشنبه

شیمی معدنی پیشرفته *

شیمی آلی فلزی و عناصر واسطه

 

 

107

104

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96404446

شیمی معدنی پیشرفته

دکتر حسینی یزدی

3

17/10/97

0

96404462

شیمی فیزیک معدنی

 

دکتر خاندار

3

29/10/97

0

96404543

سینتیک و ترمودینامیک...

دکتر عالمی

دکتر شعبانی

3

23/10/97

0

96404665

شیمی آلی فلزی و عناصر واسطه

دکتر خاتمیان

3

02/11/97

0

96251437

سمینار

دکتر پیروزمند

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی  97-96
                 گروه مهندسی پلیمر                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها *

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

 

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

 

27

103

29

یک شنبه

 

سمینار

مبانی مهندسی پلیمر

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

 

 

30

104

105

دوشنبه

 

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

مبانی مهندسی پلیمر *

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر*

 

28

104

101

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9644104

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

دکتر مهرداد

3

18/10/97

0

9643104

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

 

دکتر ارسلانی دکتر نمازی

3

24/10/97

0

9643101

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

دکتر احمدلوی داراب

3

02/11/97

.

9643103

مبانی مهندسی پلیمر

دکتر امینی فضل

3

29/10/97

0

96251437

سمینار

دکتر امینی فضل

1

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

99999999

ادامه پایان نامه

 

0

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.