دوره های کارشناسی ارشد

­

­

­برنامه هفتگی   نیمسال  دوم     سال تحصیلی   98-97
 

                                              گروه شیمی کاربردی                 مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

الکتروشیمی صنعتی

بهینه سازی*

بهینه سازی

نانو مواد معدنی

29

29

30

29

یک شنبه

شیمی سطح و حالت جامد*

 

 

فناوری پلیمرها

31

 

 

30

دوشنبه

شیمی سطح و حالت جامد

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)

 

کاتالیزورهای هتروزن

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

31

30

31

30

سه شنبه

نانو مواد معدنی

کاتالیزورهای هتروزن *

31

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)*

 

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

30

الکتروشیمی صنعتی *

28

30

31

چهارشنبه

شیمی صنایع غذایی پیشرفته* 31

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

 

 

فناوری پلیمرها* 31

31

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96258822

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر میر محسنی

3

29/3/98

0

96251243

کاتالیزورهای هتروزن

دکتر خاتمیان

3

28/3/98

0

96258827

فرآیندهای تصفیه آب و پساب

دکتر زارعی

3

3/4/98

0

96251241

بهینه سازی

دکتر فرضی

3

5/4/98

0

96258815

شیمی و فناوری مواد مرکب(کامپوزیت)

دکتر اولاد

3

1/4/98

0

96302337

الکترو شیمی صنعتی

دکتر اولاد

3

10/4/98

0

96474708

نانو مواد معدنی

دکتر ختایی
دکتر خاتمیان

3

8/4/98

0

96258818

شیمی صنایع غذایی پیشرفته

دکتر امینی فضل

3

27/3/98

0

96258825

فناوری پلیمرها

دکتر میرمحسنی
 دکتر امینی فضل

3

2/4/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه نانوشیمی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

شیمی سوپرامولکولی

 

نانو مواد معدنی

 

109

 

29

یک شنبه

 

 

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر میرمحسنی

 

 

 

109

 

دوشنبه

 

 

 

شیمی سوپرامولکولی

 

 

 

109

سه شنبه

نانو مواد معدنی

شیمی سطح و حالت جامد

خانم دکتر اصغری

 

 

30

30

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

روز  امتحان

0

96474705

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر اصغری

دکتر میر محسنی

3

4/4/98

0

96474708

نانو مواد معدنی

دکتر ختایی- دکتر خاتمیان

3

8/4/98

0

96474709

شیمی سوپرا مولکولی

دکتر مصطفوی - دکترتیموری

3

28/3/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

0

   

 

 

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم   سال تحصیلی   98-97
                 گروه شیمی آلی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سنتز مواد نانو ساختار*

شیمی آلی فلزی

 

 

109

108

 

 

یک شنبه

 

 

شیمی کربوهیدرات ها

اصول بیو شیمی *109

 

 

106

سنتز پلیمرها*31

دوشنبه

سنتز نامتقارن

 

 

 

30

 

 

 

سه شنبه

سنتز نامتقارن*

شیمی آلی فلزی* 102

استریو شیمی*

25

سنتز مواد نانو ساختار

31

شیمی کربوهیدرات ها*106

 

30

چهارشنبه

اصول بیوشیمی

سنتز پلیمرها

استریو شیمی

 

109

29

25

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96458647

سنتز نامتقارن

دکتر تیموری مفرد

3

8/4/98

0

96455655

شیمی آلی فلزی

دکتر صفا

3

27/3/98

0

96455777

سنتز پلیمرها

دکتر ارسلانی

3

29/3/98

0

96455817

شیمی کربوهیدرات ها

دکتر نمازی

3

1/4/98

0

96455671

اصول بیوشیمی

دکتر مصطفوی

3

3/4/98

0

96458536

استریو شیمی

دکتر قاسمی

3

5/4/98

0

96458512

سنتز مواد نانو ساختار

دکتر محمدی

3

10/4/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :      1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3- ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

کموتریکس مقدماتی

 

 

 

30

 

 

 

یک شنبه

 

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی

الکتروشیمی تجزیه ای 2

 
 

28

31

 

دوشنبه

کموتریکس مقدماتی

 

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی*

 

 

26

 

28

 

سه شنبه

الکتروشیمی تجزیه ای 2

 

 

 

26

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96353462

کموتریکس مقدماتی

دکتر اسدپور

3

1/4/98

0

96353384

روشهای فیزیکی شیمیایی جداسازی

دکتر فرج زاده

3

10/4/98

0

96353464

الکتروشیمی تجزیه ای 2

دکتر علیپور

3

26//98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

 

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی فیزیک                      مقطع کارشناسی ارشد                      دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

شیمی سطح

 

 

 

28

 

 

یک شنبه

الکترو شیمی پیشرفته

 

سنتیک پیشرفته

 

28

 

25

 

دوشنبه

الکترو شیمی پیشرفته

 

 

 

28

 

 

 

سه شنبه

شیمی سطح*

 

 

 

29

   

 

چهارشنبه

 

سنتیک پیشرفته

 

 

 

25

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96302312

شیمی سطح

دکتر اصغری

3

29/3/98

0

96302272

الکترو شیمی پیشرفته

دکتر میرقاسم حسینی

3

4/4/98

0

96302248

سنتیک پیشرفته

دکتر مهرداد

3

9/4/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :1  علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

کریستالوگرافی

 

کریستالوگرافی

 

بیوشیمی معدنی* 27

 

103

103

شیمی حالت جامد* 107

 

دوشنبه

طیف سنجی در شیمی معدنی

 

 

 

 

25

 

 

 

سه شنبه

طیف سنجی در شیمی معدنی

شیمی حالت جامد

 

 

25

25

 

 

چهارشنبه

 

بیوشیمی معدنی

 

 

 

103

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96404519

کریستالوگرافی

دکتر خاندار

3

5/4/98

0

96404535

شیمی حالت جامد

دکتر عالمی

3

9/4/98

0

96404487

طیف سنجی در شیمی معدنی

دکتر حسینی یزدی

دکتر خاتمیان

3

28/3/98

0

96404251

بیوشیمی معدنی

دکتر پیروزمند

3

10/4/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

 

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال دوم     سال تحصیلی    98-97
                 گروه مهندسی پلیمر                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

فناوری پیشرفته پلیمرها

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها*

فناوری پیشرفته پلیمرها *

شکل دهی پیشرفته پلیمرها*

31

31

29

109

یک شنبه

 

 

 

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

 

 

 

29

دوشنبه

 

شکل دهی پیشرفته پلیمرها

 

 

 

31

 

 

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9461310

هویت شناسی پیشرفته پلیمرها

دکتر نجار

3

27/3/98

0

9643106

شکل دهی پیشرفته پلیمرها

دکتر پیغمبردوست

3

3/4/98

0

9643105

فناوری پیشرفته پلیمرها

دکتر میر محسنی

3

10/4/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.