دوره های کارشناسی ارشد

­

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
                 گروه شیمی کاربردی                 مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها* (زوج)

سمینار

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

دکتر حیدری

 

31

سایت دانشکده P

31

یک شنبه

واکنشگاهها

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

(دکتر اقدسی نیا)

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها

 

31

31

31

 

دوشنبه

 

شناسایی و تعیین ساختار مواد

 

 
 

101

   

سه شنبه

 

شناسایی و تعیین ساختار مواد* (فرد)

   

31

101

   

چهارشنبه

واکنشگاهها * (زوج)

 

 

 

31

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96258816

خواص فیزیک مکانیکی پلیمرها

دکتر اولاد

3

18/10/98

0

96258820

طراحی آزمایش و افزایش مقیاس فرایندها

دکترها : حیدری اقدسی نیا

3

22/10/98

0

96251226

واکنشگاهها

دکتر زارعی

3

28/10/98

3020

96251450

سمینار (کدگروه 3020)

دکتر زارعی

 

2

-

0

96258821

شناسایی و تعیین ساختار مواد

دکترها زارعی - امینی فضل

3

1/11/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98

     گروه نانوشیمی          مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

نانو فناوری پلیمرها

سمینار

شیمی سل ژل

 

101

101

103

 

یک شنبه

 

 

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکتر دربندی

شیمی نظری ساختارهای نانو

 

 

101

25

دوشنبه

نانو فناوری پلیمرها*101

(زوج)

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

 

شیمی نظری ساختارهای نانو

شیمی سل ژل*101

(فرد)

دکتر میرقاسم حسینی 28

 

25

سه شنبه

 

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

 

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

 

31 دکتر دربندی

 

31 دکتر نجار

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

روز  امتحان

0

96474701

روشهای ستنز مواد نانو ساختار 1

دکترها : دربندی - نجار

3

18/10/98

0

96474702

شیمی نظری ساختارهای نانو

دکتر احدزاده

3

21/10/98

0

96474704

شناسایی و تعیین ساختار نانو مواد 1

دکترها : میرقاسم حسینی - دربندی

3

28/10/98

3019

96251450

سمینار(کدگروه 3019)

دکتر اصغری

2

 

 

96474707

نانو فناوری پلیمرها

دکتر ارسلانی

3

25/10/98

 

96474710

شیمی سل ژل

دکتر شعبانی

3

2/11/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

             

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول   سال تحصیلی  99-98
                 گروه شیمی آلی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

مبانی شیمی پلیمر

روشهای سنتز آلی* زوج

طیف سنجی آلی پیشرفته

 

109

30

101

یک شنبه

 

 

مبانی شیمی پلیمر

سمینار

 

 

 

28

101

دوشنبه

شیمی فیزیک آلی پیشرفته*

(زوج)

شیمی آلی پیشرفته*

(زوج)

 

روشهای سنتز آلی

 

28

108

 

31

سه شنبه

 

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

 

 
 

28

 

 

چهارشنبه

شیمی آلی پیشرفته

طیف سنجی آلی پیشرفته

 

 

108

101

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96455566

شیمی آلی پیشرفته

دکتر تیموری

3

22/10/98

0

96455752

مبانی شیمی پلیمر

دکتر محمدی

3

25/10/98

0

96455582

روشهای سنتز الی

دکتر ارسلانی

3

2/11/98

0

96458514

شیمی فیزیک آلی پیشرفته

 

دکتر نجار

3

28/10/98

0

96458519

طیف سنجی آلی پیشرفته

دکتر قدری

3

18/10/98

3004

96251450

سمینار(کدگروه3004)

دکتر نجار

2

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :      1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3- ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   99-98
                 گروه شیمی تجزیه                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

طیف بینی اتمی و تجزیه ای*

(زوج)

 

 

 

31

 

یک شنبه

 

شیمی تجزیه پیشرفته

سمینار

 
 

26

27

 

دوشنبه

 

شناسایی و تعیین ساختار مواد 28

 

شیمی تجزیه پیشرفته

 

الکترو شیمی تجزیه ای1 30

 

30

سه شنبه

طیف بینی اتمی و تجزیه ای

الکتروشیمی تجزیه ای1  30

 

 

28

شناسایی و تعیین ساختار مواد101   *(فرد)

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96353455

الکتروشیمی تجزیه ای 1

دکتر علیپور

3

18/10/98

0

96353456

طیف بینی اتمی و تجزیه ای

دکتر ناصری

 

28/10/98

0

96353327

شیمی تجزیه پیشرفته

دکترها: فرج زاده علیپور - اسدپور

3

23/10/98

.0

96258821

شناسایی و تعیین ساختار مواد

دکتر ها: زارعی امینی فضل

3

1/11/98

3005

96251450

سمینار(کدگروه 3005)

دکتر اسدپور

2

 

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :    1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .      2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

 

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98

          گروه شیمی فیزیک                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

مکانیک کوانتومی

 

شیمی فیزیک پیشرفته

دکتر دربندی

 

 

25

27

 

 

یک شنبه

خوردگی فلزات   

 

 

ترمودینامیک آماری

سمینار

26

 

103

31

دوشنبه

خوردگی فلزات

 

 

 

26

 

 

 

سه شنبه

ترمودینامیک آماری

 

شیمی فیزیک پیشرفته

دکتر شکاری

شیمی فیزیک پلیمرها

شیمی فیزیک پلیمرها

102

103

30

30

چهارشنبه

مکانیک کوانتومی

 

 

 

 

25

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96302452

ترمودینامیک آماری

دکتر شکاری

3

28/10/98

0

96302329

شیمی فیزیک پیشرفته

دکترها: شکاری - دربندی

3

21/10/98

0

96302453

مکانیک کوانتومی

دکتر احدزاده

3

25/10/98

3039

96251450

سمینار(کدگروه 3039)

دکتر دربندی

2

-

0

96302353

خوردگی فلزات

دکتر میرقاسم حسینی

3

2/11/98

 

96302459

شیمی فیزیک پلیمرها

دکتر مهرداد

3

18/10/98

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

   

 

 

 

 

توضیحات ضروری :1  علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد.  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3 ساعات تمامی امتحانات 9 صبح می باشد.

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
                 گروه شیمی معدنی                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

یک شنبه

شیمی فیزیک معدنی

 

شیمی فیزیک معدنی

 

سینتیک و ترمودینامیک...

 

105

105

25

 

دوشنبه

شیمی معدنی پیشرفته

 

شیمی آلی فلزی  عناصر واسطه* 105 (زوج)

 

 

105

 

سینتیک و ترمودینامیک...*25(زوج)

 

سه شنبه

سمینار

 

 

 

101

 

 

 

چهارشنبه

شیمی معدنی پیشرفته *(زوج)

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

 

 

105

105

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

96404446

شیمی معدنی پیشرفته

دکتر حسینی یزدی

3

18/10/98

0

96404462

شیمی فیزیک معدنی

 

دکتر خاندار

3

25/10/98

0

96404543

سینتیک و ترمودینامیک...

دکتر شعبانی

3

22/10/98

0

96404665

شیمی آلی فلزی عناصر واسطه

دکتر خاتمیان

3

29/10/98

3007

96251450

سمینار (کدگروه3007)

دکتر پیروزمند

2

-

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی  99-98
                 گروه مهندسی پلیمر                   مقطع کارشناسی ارشد               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

 

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها *فرد

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر* (فرد)

 

 

25

30

 

یک شنبه

سمینار

 

مبانی مهندسی پلیمر

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

 

101

 

105

30

دوشنبه

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون*(فرد)

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

مبانی مهندسی پلیمر * (زوج)

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

28

25

104

101

سه شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

نام استاد

واحد

تاریخ
امتحان

0

9646301

شیمی فیزیک پیشرفته پلیمرها

دکتر مهرداد

3

18/10/98

0

9643104

شیمی و سینتیک پیشرفته پلیمریزاسیون

 

دکتر محمدی

3

28/10/98

0

9643101

کاربرد ریاضیات پیشرفته در مهندسی پلیمر

دکتر احمدلوی داراب

3

23/10/98

.

9643103

مبانی مهندسی پلیمر

دکتر امینی فضل

3

2/11/98

3024

96251450

سمینار( کد گروه 3024)

دکتر امینی فضل

2

-

0

11111110

پایان نامه

 

6

 

0

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .  2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد . 3-ساعات تمامی امتحانات 9  صبح می باشد.

 

آخرین ویرایش۱۳ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۴۱۸۱