امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی


امور دانشجویان تحصیلات تکمیلی از جمله موارد مربوط به تصویب پروپوزالها، اجازه دفاع و دفاع دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری از طریق معاونت تحصیلات تکمیلی انجام می شود.