امور اداری و مالی

 

کارکنان بخش اداری و مالی دانشکده شیمی

 

 

میر ابوالفضل نظیری

رئیس اداره خدمات اداری و مالی

تلفن: 3090 3339 041

مستقیم: 33348633 - 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 4

 

 

 

 

محمد انگوری
 مسئول دفتر ریاست دانشکده
تلفن: 3090 3339 041

مستقیم: 33355998 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 3

 

 

 

 

ژاله عباس زاده مقدم
کارگزین
تلفن: 3167 3339 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 17

 

 

 

علیرضا فطرتی
بایگان
تلفن: 3161 3339 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 18

 

 

 

یونس ناطوری
مسئول خدمات امور فنی
تلفن: 3162 3339 041

3154 3339 - 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 21

 

 

 

ابراهیم نسیمی
کارگاه شیشه­ گری
تلفن: 3098 3339 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 32

 

 

 

اسماعیل نسیمی
انبار داروئی
تلفن: 3096 3339 041

فاکس: 33340191 - 041

 

 

 

ژیلا رحیم ­زاده
امور فارغ التحصیلان و تایپ
تلفن: 3168 3339 041

فاکس: 33340191 - 041

شماره اتاق: 17

پست الکترونیک: zh.rahimzade(at)gmail.com

 

 

 

موسی جوانپور

نامه رسان و آبدارخانه
تلفن: 3127 3339 041