دفترچه تلفن

 

دفترچه تلفن دانشکده شیمی
 

برای تماس با شماره­ های داخلی از خارج دانشگاه به اول شماره داخلی 3339 اضافه نمایید. (شماره داخلی-3339 -041 )

 

مدیریت دانشکده

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره اتاق

E-Mail

مجیدی

میر رضا

رئیس دانشکده

3090

33355998

2

akhandar(at)yahoo.com

اسدپور زینالی

کریم

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

3085

33348917

14

asadpour(at)tabrizu.ac.ir

حسینی یزدی

میرابوالفضل

معاون پژوهشی و فناوری

3076

33348917

9

hosseiniyazdi(at)tabrizu.ac.ir

نظیری

میرابوالفضل

رییس امور اداری ومالی

3090

33348623

4

(at)gmail.com

انگوری

محمد

مسئول دفتر

3090

33355998

3

m_sheikh59(at)yahoo.com

امجدی

محمد

مدیر گروه شیمی تجزیه

3086

 

7

majidi(at)tabrizu.ac.ir

نجار

رضا

مدیر گروه شمی آلی و بیوشیمی

3068

 

13

najjar(at)tabrizu.ac.ir

پیروزمند

مهتاب

مدیر گروه شیمی معدنی

3173

 

5

shaabani(at)tabrizu.ac.ir

عابر

سهیل

مدیر گروه شیمی کاربردی

3169

 

8

s_aber(at)tabrizu.ac.ir

شکاری

حمایت

مدیر گروه شیمی فیزیک

3299

 

12

hemayatt(at)tabrizu.ac.ir

 

 

 

 

قسمت اداری و خدماتی

نام خانوادگی

نام

پست سازمانی

شماره داخلی

شماره مستقیم

شماره اتاق

E-Mail

نظیری

میرابوالفضل

رییس امور اداری ومالی

3090

33348623

4

 

جوانپور

موسی

نامه رسان و آبدارخانه

3127

 

-

 

صفرپور

ام البنین

مدیر آموزش

3157

 

17

edu_chem(at)yahoo.com

رحیم زاده

ژیلا

کارشناس فارغ التحصیلان

3168

 

17

zh.rahimzade(at)gmail.com

رضوی

کریم

مسئول فناوری اطلاعات و سایت

2939

 

19

razavimk(at)tabrizu.ac.ir

زارعی

محمود

سرپرست آزمایشگاه خدماتی

3095

 

36

zarei90211(at)yahoo.com

شجاعی

راحله

کارشناسان کتابخانه

3083

 

236 - 235