شیمی محض - کارشناسی

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
ترم دوم  (آیین نامه جدید)                               رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی2

شیمی آلی1

 

شیمی عمومی2

دکتر شعبانی دکتر مهرداد

(گروه 1و2)

106

 

106

یک شنبه

آز-شیمی عمومی2(گروه1و2)*

دکتر سرورالدین

زبان فارسی

 

 

102

 

دوشنبه

فیزیک عمومی2

شیمی عمومی2

دکتر اسدپور

شیمی آلی1*

زبان فارسی*

103

106

106

102

سه شنبه

ریاضی عمومی2

فیزیک عمومی2

آز-شیمی عمومی2(گروه3)*

دکتر داستانگو

107

101

 

چهارشنبه


 

ریاضی عمومی2

 

 

 

107

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001052

ریاضی عمومی2

3

ریاضی عمومی 1

دکتر

27/3/98

8صبح

0

600105

فیزیک عمومی2

3

فیزیک عمومی1

دکتر سلطانی والا

2/4/98

10صبح

31و32

292902

آز-فیزیک عمومی 2

1

آز-فیزیک عمومی1

-

 

 

0

600109

شیمی عمومی2

3

شیمی عمومی 1وآز

دکتر اسدپور- دکترشعبانی- دکترمهرداد

5/4/98

8صبح

1تا3

600110

آز-شیمی عمومی2

1

شیمی عمومی1 وآز

دکتر علیپور

18/3/98

8صبح

0

600113

شیمی آلی1

3

شیمی عمومی1

دکتر نمازی

9/4/98

10صبح

-

-

یک درس معارف

2

 

 

 

 

-

8888248

زبان فارسی

3

-

 

 

 

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
ترم چهار(آیین نامه جدید)                                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک 2

شیمی معدنی 1

شیمی تجزیه 2

 

28

101

26  

 

یک شنبه

آز-شیمی تجزیه 2(گروه1)

دکتر داستانگو

شیمی معدنی 1

زبان تخصصی

101

102

دوشنبه

شیمی تجزیه 2

شیمی آلی3-دکتر صفا

آز-شیمی فیزیک1(گروه1و2)*
آز-شیمی آلی2(گروه1و2)*-دکتر صفا

26 

107

 

سه شنبه

شیمی آلی3
دکتر ارسلانی

شیمی فیزیک 2*

آز-شیمی تجزیه 2 (گروه2)

106

28

دکتر علیپور

چهارشنبه

 

 

آز-شیمی تجزیه 2(گروه3)

 

 

دکتر داستانگو

           

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600126

شیمی فیزیک 2

3

شیمی فیزیک1

دکتر میرقاسم حسینی

28/3/98

10 صبح

1تا2

600125

آز-شیمی فیزیک1

1

شیمی فیزیک1

دکتر مهرداد

22/3/98

11 صبح

1و2

600116

آز-شیمی آلی2

1

شیمی آلی 2
آز-شیمی آلی1

دکتر صفا

20/3/98

10صبح

0

600117

شیمی آلی3

3

شیمی آلی2

دکتر صفا-
دکتر ارسلانی

1/4/98

8 صبح

0

600129

شیمی معدنی 1

3

شیمی عمومی 1

دکتر شعبانی

8/4/98

8 صبح

0

600120

شیمی تجزیه 2

3

شیمی تجزیه 1

دکتر داستانگو- دکتر علیپور

5/4/98

10صبح

1تا3

600121

آز- شیمی تجزیه 2

2

هم: شیمی تجزیه2

دکتر داستانگو

دکتر علیپور

21/3/98

9 صبح

0

600111

زبان تخصصی

2

زبان عمومی

دکتر احدزاده
 

10/4/98

10 صبح

-

8888052

ورزش1

1

 

 

 

 

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :        1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم    سال تحصیلی    98-97
ترم ششم (آیین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-شیمی معدنی2(گروه1)*

دکتر خاتمیان

آز- شیمی تجزیه3 گروه1

اصول صنایع شیمیایی*27

 

نانو شیمی

 

شیمی معدنی3* 105

26

یک شنبه

شناسایی ترکیبات آلی
دکتر نجار

شیمی معدنی3

آز- شیمی تجزیه3 گروه2

29 

107

آز-شیمی معدنی2(گروه2)* دکتر حسینی یزدی

دوشنبه

روش های جدا سازی
در شیمی تجزیه

طیف سنجی ملکولی

آز- شناسایی ترکیبات آلی گروه1

29 

108

 

 

سه شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر قاسمی

 

آز- شناسایی ترکیبات آلی گروه2

105

 

 

 

چهارشنبه

روش های جدا سازی
در شیمی تجزیه*

29

 

اصول صنایع شیمیایی

 

 

طیف سنجی ملکولی*108

27

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا3

600132

آز-شیمی معدنی2

1

شیمی معدنی 2

دکتر خاتمیان
دکترحسینی یزدی

21/3/98

11صبح

0

600134

شناسایی ترکیبات آلی

3

شیمی آلی 2

دکتر قاسمی-دکتر نجار

5/4/98

8 صبح

0

600133

شیمی معدنی3

3

شیمی معدنی1و2

دکتر حسینی یزدی

10/4/98

10صبح

0

608107

نانو شیمی

2

شیمی تجزیه 3

دکتر دربندی

29/3/98

8 صبح

1و2

600135

آز- شناسایی ترکیبات آلی

2

شناسای ترکیبات آلی یا همزمان

دکتر ارسلانی

19/3/98

9 صبح

0

608112

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه

2

شیمی تجزیه3

همزمان- آز- شیمی تجزیه3

دکتر فرج زاده

27/3/98

10 صبح

1و2

600123

آز- شیمی تجزیه3

2

شیمی تجزیه 3 روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

دکتر فرج زاده

دکتر امجدی

18/3/98

11 صبح

0

608104

طیف سنجی مولکولی

3

شیمی فیزیک 3

دکتر مهرداد

1/4/98

8 صبح

0

608101

اصول صنایع شیمیایی

3

بالای 80 واحد

دکتر ختایی

8/4/98

10صبح

جمع واحد

21

 

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
 ترم هشتم  (آیین نامه قدیم)    گروه شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

سنتز مواد آلی

 

کاربرد نظریه گروه
 در شیمی*

شیمی فیزیک آلی

104

 

29

27

یک شنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

دوشنبه

شیمی فیزیک آلی*

 

 

 

27 

 

 

 

سه شنبه

سنتز مواد آلی*

کاربرد نظریه گروه
در شیمی

 

 

29

27 

 

 

چهارشنبه

کارگاه شیشه گری

گروه 1

کارگاه شیشه گری

گروه 2

 

 

دانشکده شیمی

دانشکده شیمی

 

 

                       

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

6031157

سنتز مواد آلی

3

شیمی آلی2و3

دکتر تیموری

1/4/98

10 صبح

0

6031302

شیمی فیزیک آلی

3

شیمی آلی2
شیمی فیزیک2

دکتر قدری

28/3/98

10 صبح

0

6031205

سمینار

1

بالای 80واحد

-

-

 

0

6030022

تمرین پژوهش

3

بالای 80واحد

-

-

 

0

600139

کاربرد نظریه گروه
 در شیمی

3

شیمی معدنی 2

دکتر
 حسینی یزدی

5/4/98

8صبح

1و2

6032015

کارگاه شیشه گری

1

-

دکتر اسدپور

-

 

جمع واحد

14

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .