شیمی محض - کارشناسی

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
ترم اول  (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی 1
(گروه1و2)

فیزیک عمومی 1

شیمی عمومی 1

 

دانشکده فیزیک (طبقه اول)

106

106

 

یک شنبه

آز-شیمی عمومی1
(گروه2)

ریاضی عمومی1

آز- شیمی عمومی1

(گروه3)

اخلاق اسلامی(برادران)

 

106

 

ساختمان شهدا

دوشنبه

فیزیک عمومی 1

زبان خارجی

ایمنی در آزمایشگاه*

 

107

104

28(زوج)

 

سه شنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

زبان خارجی*

 

103

106

104(فرد)

 

چهارشنبه

آز-شیمی عمومی 1
(گروه1)

اخلاق اسلامی(خواهران)

 

 

 

ساختمان شهدا

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001051

ریاضی عمومی 1

3

-

 

24/10/98

10 صبح

0

600103

فیزیک عمومی  1

3

-

 

18/10/98

10 صبح

0

600107

شیمی عمومی 1

3

-

دکتر اصغری

28/10/98

8 صبح

31و32

292901

آز-فیزیک عمومی 1

1

-

 

 

9 صبح

31

8888256

زبان خارجی

3

-

 

2/11/98

8 صبح

0

600168

ایمنی در آزمایشگاه

1

-

دکتر دربندی

21/10/98

10 صبح

1تا3

600108

آز-شیمی عمومی1

1

-

دکتر اصغری

11/10/98

11 صبح

 

-

اخلاق اسلامی

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

17

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
ترم سوم (آئین نامه جدید)           رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی تجزیه 1

 

شیمی فیزیک 1

آز-شیمی آلی1(گروه 1فردو2 زوج)*
آز-شیمی تجزیه 1 (گروه1 فرد)* دکتر ناصری

27

107

 

یک شنبه

شیمی فیزیک 1

 

 

 

107

 

 

 

دوشنبه

آز-شیمی آلی1(گروه3 زوج)*
آز-شیمی تجزیه  1 (گروه 2 زوج3 فرد)*دکتر سرورالدین

ریاضی در شیمی* زوج

 

 

26

 

سه شنبه

ریاضی در شیمی

 

شیمی آلی 2

دکتر مصطفوی

 

27

 

26

 

چهارشنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی 2

دکترمحمدی

 

 

27

26

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600124

شیمی فیزیک1

3

شیمی عمومی 2 یاریاضی عمومی 1

دکتر شکاری

18/10/98

10 صبح

1و2و3

600114

آز-شیمی آلی1

1

شیمی آلی1

دکتر نمازی

8/10/98

11 صبح

0

600112

ریاضی در شیمی

3

ریاضی عمومی 2

دکترها: احدزاده-

23/10/98

10 صبح

0

600118

شیمی تجزیه 1

3

شیمی عمومی 2

دکتر مجیدی

28/10/98

10 صبح

1تا3

600119

آز-شیمی تجزیه 1

1

آز-شیمی عمومی 2

دکترها: سرورالدین(دوشنبه) دکترناصری (شنبه)

10/10/98

9 صبح

0

600115

شیمی آلی 2

3

شیمی آلی1

دکترها: مصطفوی - محمدی

2/11/98

8 صبح

 

 

یک درس معارف

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

16

 

توضیحات ضروری :      1     علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   99-98
ترم پنجم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

شیمی سبز و محیط زیست* زوج

شیمی فیزیک 3* زوج

 

شیمی تجزیه 3

 

31

102

 

104

 

یک شنبه

شیمی فیزیک 3

شیمی معدنی 2

گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

 

 

102

103

30

 

 

دوشنبه

آز-شیمی فیزیک 2 (گروه1)* زوج

کاربرد رایانه در شیمی

متون علمی شیمی

 

دکتر اصغری

سایت کامپیوتر دانشکده

27

 

سه شنبه

شیمی معدنی 2

شیمی تجزیه 3

آز-شیمی فیزیک 2 گروه2* فرددکتر شکاری
آز-شیمی معدنی 1(گروه 1فرد و2 زوج)* دکتر شعبانی

 

104

107

 

 

چهارشنبه

کارگاه شیشه گری (گروه1)

کارگاه شیشه گری (گروه2)

 

 

 

شیمی سبزومحیط زیست 31

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1و2

600130

آز-شیمی معدنی1

1

شیمی معدنی 1 یا همزمان

دکتر شعبانی

10/10/98

5/8 صبح

0

600155

کاربرد رایانه در شیمی

2

از ترم 2 به بعد

دکتر ناصر (ظرفیت 20 نفر)

9/10/98

9 صبح

0

600131

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 1

دکتر خاتمیان

25/10/98

10 صبح

0

600122

شیمی تجزیه 3

3

شیمی تجزیه 2

دکتر امجدی

21/10/98

10 صبح

0

600128

شیمی فیزیک 3

3

شیمی فیزیک 2 و ریاضی در شیمی

دکتر مهرداد

30/10/98

8 صبح

1و2

600127

آز-شیمی فیزیک 2

1

شیمی فیزیک 2 و آز شیمی فیزیک 1

دکترها: شکاری - اصغری

7/10/98

5/10 صبح

0

608109

متون علمی شیمی

2

زبان تخصصی

دکتر میرمحسنی

28/10/98

8 صبح

0

600160

گرافیک و نقشه خوانی

1

شیمی صنعتی 2

دکتر زارعی

11/10/98

5/11 صبح

0

6034597

شیمی سبز و محیط زیست

3

شیمی آلی3 شیمی تجزیه1

دکتر زارعی - دکترپیروزمند

2/11/98

10 صبح

1و2

6032015

کارگاه شیشه گری

1

بالای 90 واحد گذرانده

دکتر اسدپور (هرگروه10نفر)

8/10/98

5/9 صبح

 

 

یک درس معارف

2

-

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

1

 

 

 

 

جمع واحد

23

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                   2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                           

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
ترم هفتم (آئین نامه جدید)               رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه1)

شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

شیمی آلی فلزی        

دکترقاسمی

101

103

یک شنبه

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی(گروه1)(آزمایشگاه)

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه2)

 

 

دکترقاسمی

دوشنبه

رادیو شیمی * (زوج)

شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

شیمی سطح و حالت جامد* (فرد)

دکتر اصغری

 

27

31

26

 

سه شنبه

 

رادیو شیمی

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی(گروه2) (آزمایشگاه)

شیمی آلی فلزی105

27

 

چهارشنبه

شیمی سطح و حالت جامد

دکتر اصغری

 

آز-شناسایی ترکیبات آلی (گروه3)

101

 

دکتر تیموری

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1و2و3

600135

آز-شناسایی ترکیبات آلی

2

شناسایی ترکیبات آلی یا همزمان

دکترها: قاسمی - تیموری

8/10/98

5/11 صبح

1و2

600153

شیمی تجزیه نمونه های حقیقی (آزمایشگاه)

2

شیمی تجزیه 2

دکتر اسدپور

10/10/98

5/9 صبح

0

608102

شیمی آلی فلزی

3

شیمی آلی2
شیمی معدنی2

دکترها: تیموری حسینی یزدی

22/10/98

8 صبح

0

614112

رادیو شیمی

3

شیمی معدنی 2
مبانی شیمی کوانتوم

دکتر شعبانی

28/10/98

10 صبح

کد استاد

600137

پروژه کارشناسی

3

بالای 80واحد

-

-

-

0

600140

شیمی سطح و حالت جامد

3

شیمی فیزیک 1

دکتر اصغری

2/11/98

10 صبح

0

600165

شیمی مواد بهداشتی و آرایشی

3

شیمی آلی 2

دکتر قدری

25/10/98

8 صبح

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد

فارسی عمومی

شنبه

14

دکتر رسمی

1101408

 

15

 

دکتر سمندری

 

 

16

 

دکتر  خاکپور

 

17

 

اقای شهلا زاده

1101492

 

یکشنبه

18

 

دکتر سمندری

 

 

19

 

دکتر موسی زاده

1101459

 

20

 

دکتر رنجبر

1101486

 

20/21

 

دکتر رنجبر

 

 

دوشنبه

22

 

دکتر خاکپور

1101464

 

22/16

 

دکتر  خاکپور

 

 

24

 

دکتر بهادری

 

 

8/10

 

 

دکتر بهادری

 

 

سه شنبه

25

 

دکتر رسمی

 

 

23

 

دکتر سمندری

1101471

 

 

23/18

 

دکتر سمندری

 

 

 

15/19

دکتر موسی زاده

دکتر سمندری

 

 

چهارشنبه

25/14

 

دکتر رسمی

 

 

 

26

اقای شهلا زاده

1101492

 

 

21

 

دکتر رنجبر

 

 

 

17/26

 

اقای شهلا زاده

 

 

 

گروه

ساعت 10-8

کلاس

گروه

ساعت 12 -10

کلاس

گروه

ساعت 14-16

کلاس

گروه

ساعت 16-18

کلاس

                                               

ساختمان شماره 6 عمران کلاس شماره 114                      فارسی عمومی نیمسال اول  99- 98

       

                                                            تاریخ امتحان :      16/10/98                             ساعت امتحان :    18-16

 

 

 

 

شنبه

1

دکتر عبداله زاده

1101481

 

2

 

دکتر پورزینی

 

3

 

دکتر عبداله زاده

1101481

 

4

 

دکتر عبداله زاده

 

 

یکشنبه

5

 

 

دکتر عابدی

1101460

 

6

 

دکتر فرشبافیان

1101463

 

7

 

دکتر عابدی

 

 

6/24

 

دکتر فرشبافیان/

دکتر بهادری

 

دوشنبه

8

 

 

 

دکتر بهادری

 

10

 

 

دکتر بهادری

 

9

 

 

دکتر طه صادری

 

1/3

 

دکتر عبداله زاده

1101481

 

سه شنبه

5/7

 

دکتر عابدی

 

 

13

 

دکتر پورزینی

 

11

 

دکتر طه صادری

 

4/12

 

دکتر عبداله زاده

طه صادری

 

چهارشنبه

 

 

 

 

13/2

 

 

دکتر پورزینی

 

 

12

 

دکتر طه صادری

 

 

11/9

 

طه صادری

 

 

گروه

ساعت 10-8

کلاس

گروه

ساعت 12 -10

کلاس

گروه

ساعت 14-16

کلاس

گروه

ساعت 16-18

کلاس

                                               

ساختمان شماره 7 عمران کلاس شماره 7/7                   تاریخ امتحان :      16/10/98                             ساعت امتحان : 18-16

 

گروه 28  به نام دکتر واحد کد استادی 1101407 روز یکشنبه  ساعت 16-14   ثابت  و روز دوشنبه ساعت 16-14   متغییر ( کلاس422 ادبیات)  مختص گروه فلسفه

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۹۶۶