شیمی محض - کارشناسی


 
 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم اول  (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی 1
(گروه1و2)

فیزیک عمومی 1

شیمی عمومی 1

آز-شیمی عمومی 1
(گروه1)

دانشکده فیزیک (طبقه اول)

106

106

 

یک شنبه

آز-شیمی عمومی1
(گروه2)

ریاضی عمومی1

آز- شیمی عمومی1

(گروه3)

اخلاق اسلامی(برادران)

 

101

 

ساختمان شهدا

دوشنبه

فیزیک عمومی 1

زبان خارجی

 

ایمنی در آزمایشگاه

106

104

 

27

سه شنبه

ریاضی عمومی 1

شیمی عمومی 1

زبان خارجی*

 

102

106

104

 

چهارشنبه

 

اخلاق اسلامی(خواهران)

 

 

 

ساختمان شهدا

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001051

ریاضی عمومی 1

3

-

دکتر موسوی

17/10/97

8 صبح

0

600103

فیزیک عمومی  1

3

-

دکتر اشرفی

22/10/97

10 صبح

0

600107

شیمی عمومی 1

3

-

دکتر شعبانی

25/10/97

14 بعد از ظهر

31و32

292901

آز-فیزیک عمومی 1

1

-

-

8/10/97

8 صبح

31

8888256

زبان خارجی

3

-

دکتر بانان

29/10/97

8 صبح

0

600168

ایمنی در آزمایشگاه

1

-

دکتر دربندی

2/11/97

10 صبح

1تا3

600108

آز-شیمی عمومی1

1

-

دکتر شعبانی-دکتر پیروزمند دکتر حسینی زدی

11/10/97

12 ظهر

 

-

اخلاق اسلامی

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

17

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم سوم (آئین نامه جدید)           رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی آلی 2

شیمی فیزیک 1*

آز-شیمی آلی1(گروه 1و2)*
آز-شیمی تجزیه 1 (گروه1)*

101

107

 

یک شنبه

شیمی فیزیک 1

شیمی تجزیه 1

 

 

102

P27

 

 

دوشنبه

آز-شیمی آلی1(گروه3)*
آز-شیمی تجزیه  1 (گروه 2و3)*

ریاضی در شیمی

 

 

101

 

سه شنبه

ریاضی در شیمی

 

شیمی آلی 2

 

101

 

101

 

چهارشنبه

شیمی تجزیه 1

 

 

 

27p

 

کارگاه شیشه گری(گروه 1)

کارگاه شیشه گری(گروه2)

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600124

شیمی فیزیک1

3

ریاضی 1-فیزیک1

دکتر شکاری

18/10/97

10 صبح

1 تا 2

600114

آز-شیمی آلی1

1

شیمی آلی1

دکتر نمازی

9/10/97

14 بعد از ظهر

0

600112

ریاضی در شیمی

3

ریاضی عمومی 2

دکتر احدزاده
دکتر زینالی

23/10/97

8 صبح

0

600118

شیمی تجزیه 1

3

شیمی عمومی 2 وآز

دکتر مجیدی

26/10/97

14 بعد از ظهر

1تا3

600119

آز-شیمی تجزیه 1

1

آز-شیمی عمومی 2

دکتر مجیدی

12/10/97

12 ظهر

0

600115

شیمی آلی 2

3

شیمی آلی1

دکتر تیموری
دکتر صفا
دکتر مصطفوی

30/10/97

8 صبح

1و2

6032015

کارگاه شیشه گری

1

-

دکتر اسدپور

کارگاه شیشه گری

-

 

 

یک درس معارف

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

17

 

توضیحات ضروری :      1     علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم پنجم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

 

شیمی فیزیک 3*

 

 

 

102

 

 

یک شنبه

شیمی فیزیک 3

شیمی معدنی 2

گرافیک و نقشه خوانی صنعتی

شیمی تجزیه 3

 

103

103

29

27

 

دوشنبه

آز-شیمی فیزیک 2 (گروه1)*

کاربرد رایانه در شیمی

متون علمی شیمی

 

دکتر اصغری

26P

26

 

سه شنبه

شیمی معدنی 2

شیمی تجزیه 3

آز-شیمی فیزیک 2 (گروه2و3)*
آز-شیمی معدنی 1(گروه1و2)*

 

103

27

 

 

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ امتحان

ساعت امتحان

1و2

600130

آز-شیمی معدنی1

1

شیمی معدنی 1

دکتر عالمی

9/10/97

14 بعد از ظهر

0

600155

کاربرد رایانه در شیمی

2

شیمی تجزیه3 یا همنیاز

دکتر ناصری

18/10/97

8 صبح

0

600131

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 1

دکتر خاتمیان

24/10/97

10 صبح

0

600122

شیمی تجزیه 3

3

شیمی تجزیه 2

دکتر امجدی

22/10/97

10 صبح

0

600128

شیمی فیزیک 3

3

فیزیک پایه 2
معادلات دیفرانسیل

دکتر مهرداد

2/11/97

8 صبح

1و2و3

600127

آز-شیمی فیزیک 2

1

شیمی فیزیک 2

دکتر شکاری
 دکتر اصغری

11/10/97

12 ظهر

0

608109

متون علمی شیمی

1

زبان تخصصی

دکتر میرمحسنی

30/10/97

10 صبح

0

600160

گرافیک و نقشه خوانی

1

-

دکتر زارعی

26/10/97

14 بعد از ظهر

 

 

یک درس معارف

2

-

 

 

 

 

 

تربیت بدنی

1

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

                         
 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم هفتم (آئین نامه قدیم)               رشته شیمی محض                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-جداسازی(گروه1)

شیمی سطح و حالت جامد

شیمی آلی فلزی*        

 

105

103

یک شنبه

آز-تجزیه نمونه های حقیقی(گروه1)

آز-جداسازی(گروه2)

 

 

 

دوشنبه

شیمی هسته ای

جداسازی و شناسایی مواد آلی

 

 

27

103

 

 

سه شنبه

 

شیمی آلی فلزی

آز-تجزیه نمونه های حقیقی(گروه2)

 

105

 

چهارشنبه

شیمی سطح و حالت جامد

شیمی هسته ای

آز- جداسازی (گروه3)

105

27

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

6034374

جداسازی مواد آلی

1

شیمی آلی2

دکتر قاسمی

18/10/97

10 صبح

1تا3

6034381

آز-جداسازی

2

شیمی آلی2

دکتر قاسمی

8/10/97

14
 بعد از ظهر

1تا2

6034284

آز-تجزیه نمونه های حقیقی

2

اسپکتروسکوپی وآز

شیمی آلی2

دکتر اسدپور

11/10/97

8 صبح

0

6030144

شیمی آلی فلزی

3

شیمی آلی2
شیمی معدنی2

دکتر صفا

24/10/97

8 صبح

0

6031213

شیمی هسته ای

3

شیمی معدنی 2
مبانی شیمی کوانتوم

دکتر شعبانی

30/10/97

10 صبح

کد استاد

6030022

تمرین پژوهش

3

بالای 80واحد

-

-

10 صبح

کد استاد

6031205

سمینار

1

بالای 80واحد

-

-

 

0

6031124

شیمی سطح و حالت جامد

3

شیمی فیزیک 2

دکتر اصغری

2/11/97

 

0

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد