شیمی کاربردی - کارشناسی

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
ترم دوم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک پایه 2
(گروه1و2)

شیمی آلی1

ریاضی عمومی2

شیمی عمومی 2

دکترها: دربندی شعبانی

دانشکده فیزیک طبقه اول

103

102

106

یک شنبه

آز-شیمی عمومی 2 (گروه 1فردو2زوج)*

فیزیک عمومی2

 

204-203 دکتر علیپور

102

 

دوشنبه

ریاضی عمومی2

شیمی عمومی 2

دکتر اسدپور

شیمی آلی1

 

102

106

106

 

سه شنبه

فارسی

فیزیک عمومی2

آز-شیمی عمومی2(گروه 3 فرد)*

دکتر سرورالدین

 

102

204-203

چهارشنبه

فارسی*

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001052

ریاضی عمومی2

3

ریاضی عمومی 1

 

22/10/98

8 صبح

0

600105

فیزیک عمومی2

3

فیزیک عمومی1

 

25/10/98

8 صبح

31و32

292902

آز-فیزیک عمومی2

1

فیزیک عمومی 2 یا همنیاز

 

 

9 صبح

0

600109

شیمی عمومی2

3

شیمی عمومی 1

دکترها : اسدپور شعبانی - دربندی

2/11/98

10 صبح

1و2و3

600110

آز-شیمی عمومی2

1

شیمی عمومی2 یا همنیاز

دکترها: علیپور - سرورالدین

10/10/98

11 صبح

0

600113

شیمی آلی1

3

شیمی عمومی1

دکترنمازی

29/10/98

10 صبح

 

-

زبان فارسی

3

-

 

 

 

 

-

یک درس معارف

2

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

 

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی   99-98
ترم چهار(آئین نامه جدید)                 رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

 

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک2

شیمی معدنی 1

 

شیمی تجزیه 2

26

104

 

26

یک شنبه

آز-شیمی تجزیه 2  گروه1

 

شیمی معدنی 1فرد*

اصول محاسبات شیمی صنعتی

دکترداستانگو

104

28

دوشنبه

شیمی تجزیه 2

شیمی آلی3

آز-شیمی آلی2(گروه 1 فردو2 زوج)* دکتر مصطفوی

106

26

آز-شیمی تجزیه 2 گروه2 دکتر داستانگو

آز-شیمی فیزیک1گروه1 فرد*

سه شنبه

شیمی آلی3

شیمی فیزیک2

آز- شیمی آلی2(گروه3)* فرددکتر قدری

26

26

 

چهارشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی* زوج

زبان تخصصی شیمی

دکتر احدزاده

آز-شیمی فیزیک1(گروه2)* فرد

28

106

آز شیمی تجزیه 2 گروه 3 دکتر داستانگو

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600126

شیمی فیزیک 2

3

شیمی فیزیک1

دکتر میرقاسم حسینی

21/10/98

10 صبح

1و2

600125

آز-شیمی فیزیک1

1

شیمی فیزیک1

دکتر مهرداد

9/10/98

9 صبح

1و2و3

600116

آز-شیمی آلی2

1

شیمی آلی 2
آز-شیمی آلی1

دکترها: مصطفوی - قدری

11/10/98

10 صبح

0

600117

شیمی آلی3

3

شیمی آلی2

دکترها: ارسلانی - نجار

24/10/98

8 صبح

0

600129

شیمی معدنی 1

3

شیمی عمومی 1

دکتر پیروزمند

1/11/98

10 صبح

0

600120

شیمی تجزیه 2

3

شیمی تجزیه 1

دکتر علیپور دکتر داستانگو

28/10/98

8 صبح

1و2و3

600121

آز-شیمی تجزیه 2

2

شیمی تجزیه2 و

آز شیمی تجزیه 2

دکتر دکتر داستانگو

7/10/98

11 صبح

0

614101

اصول محاسبات شیمی صنعتی

3

شیمی فیزیک1

دکتر عابر

3/11/98  پنجشنبه

10 صبح

0

600111

زبان تخصصی

2

زبان خارجی عمومی

دکتر احدزاده

18/10/98

8صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

21

 

توضیحات ضروری :        1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

برنامه هفتگی     نیمسال اول     سال تحصیلی    99-98
ترم ششم  (آئین نامه جدید)               رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

آز-شیمی معدنی2 دکترحسینی یزدی(گروه1) فرد *

دکتر خاتمیان (گروه2) *زوج

 

خوردگی فلزات

شیمی صنعتی 2  *        

 

26

102

 

یک شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر نجار

شیمی معدنی 3

آز-شیمی معدنی2(گروه3)*  فرد دکتر خاتمیان
آز شیمی تجزیه 3  گروه1

 

28

104

 

دوشنبه

روش های جدا سازی

شیمی و تکنوژی چرم

خوردگی فلزات * زوج           

نانو شیمی

 

30

27

27

26

 

سه شنبه

شناسایی ترکیبات آلی

دکتر قاسمی 

شیمی معدنی  *3  فرد   

آز-شیمی صنعتی(گروه1) دکتر اولاد

آز شیمی تجزیه 3 گروه2

 

30

104

 

 

 

چهارشنبه

روش های جدا سازی *  زوج

شیمی صنعتی 2

آز-شیمی صنعتی(گروه2) دکتر زارعی

 

30

28

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا3

600132

آز-شیمی معدنی2

1

شیمی معدنی 2 و آزشیمی معدنی1

دکترها: حسینی یزدی - خاتمیان

8/10/98

5/10 صبح

0

600134

شناسایی ترکیبات آلی

2

شیمی آلی2
 

دکترها: قاسمی - نجار

22/10/98

8 صبح

0

600133

شیمی معدنی 3

3

شیمی معدنی2

دکتر حسینی یزدی

3/11/98 پنجشنبه

10 صبح

0

600150

خوردگی فلزات

2

شیمی تجزیه 2

دکترمیرقاسم حسینی

23/10/98

10 صبح

0

614103

شیمی صنعتی 2

2

شیمی صنعتی1

دکتر اولاد

18/10/98

10 صبح

0

608112

روش های جدا سازی در شیمی تجزیه

2

شیمی تجزیه 2 یا همزمان

دکتر فرج زاده

28/10/98

8 صبح

1تا2

600123

آز- شیمی تجزیه 3

2

شیمی تجزیه 2 و همیناز با روشهای جداسازی در شیمی تجزیه

دکتر ها :امجدی فرج زاده

11/10/98

5/11 صبح

1تا2

614104

آز-شیمی صنعتی

1

شیمی صنعتی1

دکتر ها: اولاد  -زارعی

7/10/98

5/8 صبح

0

600144

شیمی و فناوری چرم

2

شیمی آلی 2

مهندس حسین زاده

25/10/98

10 صبح

0

608107

نانو شیمی

2

شیمی تجزیه 3

دکتر دربندی

1/11/98

8 صبح

کد استاد

600137

پروژه کارشناسی

3.

بالای 80 واحد گذرانده

 

 

 

جمع واحد

22

 

 

فارسی عمومی

شنبه

14

دکتر رسمی

1101408

 

15

 

دکتر سمندری

 

 

16

 

دکتر  خاکپور

 

17

 

اقای شهلا زاده

1101492

 

یکشنبه

18

 

دکتر سمندری

 

 

19

 

دکتر موسی زاده

1101459

 

20

 

دکتر رنجبر

1101486

 

20/21

 

دکتر رنجبر

 

 

دوشنبه

22

 

دکتر خاکپور

1101464

 

22/16

 

دکتر  خاکپور

 

 

24

 

دکتر بهادری

 

 

8/10

 

 

دکتر بهادری

 

 

سه شنبه

25

 

دکتر رسمی

 

 

23

 

دکتر سمندری

1101471

 

 

23/18

 

دکتر سمندری

 

 

 

15/19

دکتر موسی زاده

دکتر سمندری

 

 

چهارشنبه

25/14

 

دکتر رسمی

 

 

 

26

اقای شهلا زاده

1101492

 

 

21

 

دکتر رنجبر

 

 

 

17/26

 

اقای شهلا زاده

 

 

 

گروه

ساعت 10-8

کلاس

گروه

ساعت 12 -10

کلاس

گروه

ساعت 14-16

کلاس

گروه

ساعت 16-18

کلاس

                                               

ساختمان شماره 6 عمران کلاس شماره 114                      فارسی عمومی نیمسال اول  99- 98

       

                                                            تاریخ امتحان :      16/10/98                             ساعت امتحان :    18-16

 

 

 

 

شنبه

1

دکتر عبداله زاده

1101481

 

2

 

دکتر پورزینی

 

3

 

دکتر عبداله زاده

1101481

 

4

 

دکتر عبداله زاده

 

 

یکشنبه

5

 

 

دکتر عابدی

1101460

 

6

 

دکتر فرشبافیان

1101463

 

7

 

دکتر عابدی

 

 

6/24

 

دکتر فرشبافیان/

دکتر بهادری

 

دوشنبه

8

 

 

 

دکتر بهادری

 

10

 

 

دکتر بهادری

 

9

 

 

دکتر طه صادری

 

1/3

 

دکتر عبداله زاده

1101481

 

سه شنبه

5/7

 

دکتر عابدی

 

 

13

 

دکتر پورزینی

 

11

 

دکتر طه صادری

 

4/12

 

دکتر عبداله زاده

طه صادری

 

چهارشنبه

 

 

 

 

13/2

 

 

دکتر پورزینی

 

 

12

 

دکتر طه صادری

 

 

11/9

 

طه صادری

 

 

گروه

ساعت 10-8

کلاس

گروه

ساعت 12 -10

کلاس

گروه

ساعت 14-16

کلاس

گروه

ساعت 16-18

کلاس

                                               

ساختمان شماره 7 عمران کلاس شماره 7/7                   تاریخ امتحان :      16/10/98                             ساعت امتحان : 18-16

 

گروه 28  به نام دکتر واحد کد استادی 1101407 روز یکشنبه  ساعت 16-14   ثابت  و روز دوشنبه ساعت 16-14   متغییر ( کلاس422 ادبیات)  مختص گروه فلسفه

 

 

آخرین ویرایش۲۰ شهریور ۱۳۹۸
تعداد بازدید:۷۳۹۸