شیمی کاربردی - کارشناسی

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
 ترم اول (آیین نامه جدید)              گروه شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک عمومی1
(گروه 1)

آز-فیزیک عمومی1
(گروه 2)

زبان خارجی*

 

 

 

27

 

یک شنبه

شیمی عمومی 1

ریاضی عمومی1

ایمنی در آزمایشگاه*

آز-شیمی عمومی1
(گروه1)

105

101

27

 

دوشنبه

فیزیک عمومی1

زبان خارجی

آز-شیمی عمومی1
(گروه3)

آز-شیمی عمومی1
(گروه2)

105

26

 

 

سه شنبه

ریاضی عمومی 1*

شیمی عمومی1

 

فیزیک عمومی1*

101

105

 

105

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001051

ریاضی عمومی 1

3

-

دکتر

28/3/98

10 صبح

0

600103

فیزیک عمومی1

3

-

دکتر فخری

3/4/98

8صبح

0

600107

شیمی عمومی1

3

-

دکتر شعبانی

8/4/98

8صبح

31و32

292901

آز-فیزیک عمومی1

1

-

-

 

 

31

8888256

زبان خارجی

3

-

دکتر یعقوبی

01/04/98

14
 بعد از ظهر

0

600168

ایمنی در آزمایشگاه

1

-

دکتردربندی

10/4/98

10صبح

1تا3

600108

آز-شیمی عمومی1

1

-

دکتر
حسینی یزدی

 

19/3/98

5/9صبح

-

8888565

اخلاق اسلامی

2

-

 

 

 

جمع واحد

17

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .               2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
ترم سوم(آیین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی تجزیه 1*

شیمی فیزیک 1

آز-شیمی آلی1(گروه1)*
 

26 

102

آز-شیمی تجزیه 1(گروه1)* دکتر اسدپور

یک شنبه

شیمی فیزیک 1

 

گرافیک(گروه 1و2)

 

101

 

29 

 

دوشنبه

آز-شیمی تجزیه 1(گروه 2و3)*

ریاضی  در شیمی  دکتراحدزاده

 

دکتر سرورالدین

102

 

سه شنبه

ریاضی  در شیمی

شیمی آلی2

کاربرد رایانه در شیمی

 

28

26

26

 

چهارشنبه

شیمی تجزیه 1

شیمی آلی 2

آز-شیمی آلی1(گروه2)*

26

26

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600124

شیمی فیزیک1

3

ریاضی 1-فیزیک1

دکتر شکاری

27/3/98

10 صبح

1و2

600114

آز-شیمی آلی1

1

شیمی آلی1

دکتر صفا

19/3/98

5/8 صبح

0

600112

ریاضی  در شیمی

3

ریاضی عمومی 2

دکتر...
 دکتر احدزاده

5/4/98

8 صبح

0

600118

شیمی تجزیه 1

3

شیمی عمومی 1 وآز

دکتر مجیدی

2/4/98

8صبح

1تا3

600119

آز-شیمی تجزیه 1

1

آز-شیمی عمومی 1

دکتر اسدپور -
 دکتر سرورالدین

20/3/98

5/10صبح

0

600115

شیمی آلی2

3

شیمی آلی1

دکتر مصطفوی-دکترتیموری

8/4/98

10صبح

1و2

600160

گرافیک و نقشه خوانی

1

-

دکتر زارعی

10/4/98

8صبح

0

600155

 

کاربرد رایانه در شیمی

2

ندارد

دکتر ناصری

29/3/98

10صبح

0

-

یک درس معارف

2

 

 

 

 

-

8888051

تربیت بدنی 1

1

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

توضیحات ضروری :      1     علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم     سال تحصیلی    98-97
ترم پنجم (آیین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی صنعتی 1*

 

شیمی معدنی2 *

 

شیمی تجزیه3

شیمی فیزیک3 *

27

105

28

102

یک شنبه

شیمی صنعتی 1

 

شیمی معدنی 2

کاربرد الکترونیک در شیمی*

اصول تصفیه آب

26 

106

107

27  

دوشنبه

آز-اصول تصفیه آب(گروه2و3)*

متون علمی شیمی

 

 

104

 

سه شنبه

شیمی فیزیک 3

شیمی تجزیه3

 

آز-شیمی فیزیک 2(گروه1و2)*
آز-شیمی معدنی 1(گروه1)*

102

27

چهارشنبه

آز- کاربرد الکترونیک در شیمی*(گروه 1و2)

آز-اصول تصفیه آب(گروه 1)*

آز-شیمی معدنی 1(گروه 2)*

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

 

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا2

600130

آز-شیمی معدنی1

1

شیمی معدنی 1

دکتر عالمی
 

22/3/98

5/9صبح

0

600122

شیمی تجزیه3

3

شیمی تجزیه2

دکتر امجدی

27/3/98

8صبح

0

600131

شیمی معدنی 2

3

شیمی معدنی 1

دکتر پیروزمند

1/4/98

10صبح

0

600128

شیمی فیزیک3

3

فیزیک پایه 2 معادلات دیفرانسیل

دکتر مهرداد

5/4/98

8صبح

1تا2

600127

آز-شیمی فیزیک 2

1

شیمی فیزیک 2

دکتر شکاری

18/3/98

5/11صبح

0

614102

شیمی صنعتی 1

3

اصول محاسبات

دکتر زارعی

8/4/98

10صبح

0

6034512

اصول تصفیه آب

2

آز-شیمی تجزیه کمی

دکتر زارعی

10/4/98

8صبح

1تا3

6034528

آز-اصول تصفیه آب

1

هم:اصول تصفیه آب

دکتر زارعی

19/3/98

5/10صبح

1تا2

6034595

آز- کاربرد الکترونیک در شیمی

1

-

دکتر احدزاده

21/3/98

5/8صبح

0

6034594

کاربرد الکترونیک در شیمی

1

فیزیک 2 شیمی تجزیه 2

دکتر احدزاده

3/4/98

10صبح

0

614108

متون علمی شیمی

2

زبان تخصصی

دکتر میر محسنی

29/3/98

14 بعدازظهر

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

21

 

 

 

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال دوم      سال تحصیلی    97-98
ترم هفتم(آیین نامه قدیم)                  رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-جداسازی(گروه1) 

الکتروشیمی صنعتی

مبانی شیمی پلیمر

دکتر ارسلانی

 

107

28

یک شنبه

آز-تجزیه نمونه های حقیقی(گروه1)

 

آز-شیمی نفت (گروه1)

 

آز- شیمی صنعتی (گروه1)

 

 

 

دوشنبه

 

جداسازی مواد آلی

مبانی شیمی پلیمر

دکتر محمدی

شیمی و تکنولوژی پلیمر

الکتروشیمی صنعتی*107

25

29

 

28

 

سه شنبه

 

شیمی نفت  

آز-شیمی نفت (گروه2)

آز-شیمی نفت (گروه3)

 

108

آز-تجزیه نمونه های حقیقی گروه2

چهارشنبه

آز-جداسازی(گروه2)

آز- مبانی شیمی پلیمر(گروه1)*
 

آز- شیمی صنعتی (گروه2)

           

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

6034374

جداسازی مواد آلی

1

شیمی آلی2

دکتر محمدی

27/3/98

10صبح

1تا2

6034381

آز-جداسازی

2

شیمی آلی2

دکتر قاسمی

18/3/98

5/9صبح

1تا2

6034284

آز-تجزیه نمونه های حقیقی

2

اسپکتروسکوپی وآز

دکتر اسدپور

19/3/98

5/11صبح

0

6034551

مبانی شیمی پلیمر

3

شیمی آلی2

دکتر ارسلانی

 دکتر محمدی

4/4/98

8صبح

1

6034564

آز- مبانی شیمی پلیمر

1

شیمی آلی2
هم:مبانی شیمی پلیمر

دکتر محمدی

20/3/98

5/10صبح

0

6030177

الکتروشیمی صنعتی

3

شیمی فیزیک 2

دکتر اولاد

1/4/98

14 بعد ازظهر

0

6034537

شیمی نفت و تکنولوژی نفت

2

شیمی صنعتی 1

دکتر سالاری

10/4/98

10صبح

1تا3

6034542

آز-شیمی نفت وتکنولوژی نفت

1

هم:شیمی نفت

دکتر سالاری

22/3/98

11صبح

0

6030111

شیمی و تکنولوژی پلیمر

2

هم:مبانی شیمی پلیمر

دکتر میر محسنی

8/4/98

8صبح

1تا2

6030258

آز-شیمی صنعتی

2

شیمی صنعتی 2

دکتر اولاد

21/3/98

5/9صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد.