شیمی کاربردی - کارشناسی

 

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم دوم (آئین نامه جدید)                رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

آز-فیزیک پایه 2
(گروه1و2)

شیمی آلی1

ریاضی عمومی2

شیمی عمومی 2

دانشکده فیزیک طبقه اول

101

101

106

یک شنبه

آز-شیمی عمومی 2 (گروه 1و2)*

فیزیک عمومی2

 

204-203

102

 

دوشنبه

ریاضی عمومی2

شیمی عمومی 2

شیمی آلی1

زبان فارسی*

101

106

106

106

سه شنبه

زبان فارسی

فیزیک عمومی2

آز-شیمی عمومی2(گروه3)*

106

102

204-203

چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

31

1001052

ریاضی عمومی2

3

ریاضی عمومی 1

دکتر واعظی

18/10/97

8 صبح

0

600105

فیزیک عمومی2

3

فیزیک عمومی1

دکتر مهدیان

23/10/97

10 صبح

31و32

292902

آز-فیزیک عمومی2

1

آز-فیزیک پایه1

-

9/10/97

8 صبح

0

600109

شیمی عمومی2

3

شیمی عمومی 1وآز

دکتر اسدپور دکتر شعبانی دکتر مهرداد

26/10/97

14 بعدازظهر

1و2و3

600110

آز-شیمی عمومی2

1

شیمی عمومی 1وآز

دکتر سرورالدین-دکتر داستانگو

12/10/97

11 صبح

0

600113

شیمی آلی1

3

شیمی عمومی1

دکتر نمازی

1/11/97

8 صبح

 

-

زبان فارسی

3

-

-

16/10/97

16
بعد از ظهر

 

-

یک درس معارف

2

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

19

 

توضیحات ضروری :   1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی   98-97
ترم چهار(آئین نامه جدید)                 رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

شنبه

شیمی فیزیک2*

شیمی معدنی 1

 

شیمی تجزیه 2

26

26

 

26

یک شنبه

آز-شیمی تجزیه 2  گروه1

 

شیمی معدنی 1

اصول محاسبات شیمی صنعتی

 

26

28

دوشنبه

شیمی تجزیه 2

شیمی آلی3

آز-شیمی آلی2(گروه1و2)*

26

105

آز-شیمی فیزیک1(گروه1و2)*

سه شنبه

شیمی آلی3

شیمی فیزیک2

آز-شیمی تجزیه 2 گروه2

105

26

آز- شیمی آلی2(گروه3)*

چهارشنبه

اصول محاسبات شیمی صنعتی

زبان تخصصی شیمی

آز-شیمی فیزیک1(گروه3)*

28

102

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

0

600126

شیمی فیزیک 2

3

شیمی فیزیک1

دکتر حسینی

17/10/97

14 بعد از ظهر

1و2و3

600125

آز-شیمی فیزیک1

1

شیمی فیزیک1

دکتر مهرداد

8/10/97

14 بعدا زظهر

1و2و3

600116

آز-شیمی آلی2

1

شیمی آلی 2
آز-شیمی آلی1

دکتر صفا

10/10/97

12 ظهر

0

600117

شیمی آلی3

3

شیمی آلی2

دکتر صفا
دکتر ارسلانی

19/10/97

8 صبح

0

600129

شیمی معدنی 1

3

شیمی عمومی 1

دکتر عالمی

22/10/97

10 صبح

0

600120

شیمی تجزیه 2

3

شیمی تجزیه 1

دکتر داستانگو-
دکتر علیپور

29/10/97

10 صبح

1و2

600121

آز-شیمی تجزیه 2

2

شیمی تجزیه2

دکتر داستانگو-
دکتر علیپور

12/10/97

8 صبح

0

6030225

اصول محاسبات

3

شیمی فیزیک1

دکتر زارعی

25/10/97

8 صبح

0

600111

زبان تخصصی

2

زبان خارجی عمومی

دکتر زعفرانی

2/11/97

8 صبح

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

21

 

توضیحات ضروری :        1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .

 

برنامه هفتگی     نیم سال اول     سال تحصیلی    98-97
ترم ششم  (آئین نامه قدیم)               رشته شیمی کاربردی                   مقطع کارشناسی               دانشکده شیمی

ایام هفته

10 8

12 10

16 14

18 16

 

شنبه

آز-شیمی معدنی2(گروه1و2)*
 

خوردگی فلزات

شیمی صنعتی 2          

 

26

102

 

یک شنبه

کاربردطیف سنجی

دکتر نجار

شیمی عناصروسنتز

آز-شیمی معدنی2(گروه3)*
آز- روش های جداسازی(گروه1و2)*

 

29

104

 

دوشنبه

روش های جدا سازی

شیمی و تکنوژی چرم

خوردگی فلزات *           

شیمی و تکنوژی چرم*

 

29

27

27

26

 

سه شنبه

کاربردطیف سنجی

دکتر قاسمی 

شیمی عناصروسنتز     

آز-شیمی صنعتی(گروه1)

 

26

104

 

 

 

چهارشنبه

روش های جدا سازی 

شیمی صنعتی 2

آز-شیمی صنعتی(گروه2)

 

29

28

 

 

 

کد گروه

شماره درس

نام درس

واحد

پیشنیاز

نام استاد

تاریخ
امتحان

ساعت
امتحان

1تا3

6032267

آز-شیمی معدنی2

1

شیمی معدنی 2

دکتر خاتمیان-دکتر حسینی یزدی

8/10/97

11 صبح

0

6032291

کاربردطیف سنجی
درشیمی آلی

2

شیمی آلی2
اسپکتروسکوپی وآز

دکتر نجار-دکترقاسمی

23/10/97

14 بعداز ظهر

0

6034494

شیمی عناصروسنتز

3

شیمی معدنی1و2

دکتر پیروزمند

29/10/97

8 صبح

0

6030282

خوردگی فلزات

2

شیمی تجزیه کمی
شیمی فیزیک2

دکتر میرقاسم حسینی

2/11/97

10 صبح

0

6034195

شیمی صنعتی 2

2

شیمی صنعتی1

دکتر اولاد

26/10/97

8 صبح

0

6034458

روش های جدا سازی

2

اسپکتروسکوپی

دکتر فرج زاده

18/10/97

10 صبح

1تا2

6034465

آز- روش های جدا سازی

1

هم:روش های جداسازی

دکتر فرج زاده

10/10/97

12 ظهر

1تا2

6030258

آز-شیمی صنعتی

2

هم:شیمی صنعتی2

دکتر اولاد-
دکتر زارعی

12/10/97

14 بعداز ظهر

0

6030193

شیمی و تکنوژی چرم

3

شیمی آلی3

دکتر شهرام
حسین زاده

27/10/97

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع واحد

18

 

توضیحات ضروری :  1   علامت (*) به منزله ی یک هفته در میان بودن درس می باشد .                                         2 تاریخ امتحانات به هیچ عنوان تغییر نخواهد کرد .