دوره های تحصیلات تکمیلی


دوره های کارشناسی ارشد شیمی

دانشکده شیمی در هر 5 گرایش شیمی (آلی - تجزیه - شیمی فیزیک - کاربردی - معدنی) دانشجو می پذیرد.دوره های دکترای شیمی

در هر 5 گرایش شیمی (آلی - تجزیه - شیمی فیزیک - کاربردی - معدنی) دانشجوی دکتری پذیرش می کند.دوره کارشناسی ارشد نانوشیمی

از مهرماه سال 1391 دانشکده شیمی دانشجوی کارشناسی ارشد نانو شیمی می پذیرد. این رشته بصورت بین رشته ای اجرا شده و بسته به گروه آموزشی استاد مربوطه این دانشجویان پروژه پایان نامه خود را در گرایش استاد مربوطه در زمینه نانو انجام می دهند.

 
دوره کارشناسی ارشد علوم و تکنولوژی پلیمر

این رشته از مهرماه سال 1394 برای اولین بار دانشجو پذیرش نموده است. رشته بصورت مشترک با دانشکده مهندسی شیمی و نفت و بصورت بین رشته ای اجرا شده و دانشجویان در زمینه های مختلف علوم و تکنولوژی پلیمر و با توجه به گرایش و گروه آموزشی استاد راهنمای انتخاب شده پروژه های پایان نامه خود را انجام خواهند داد.