دوره های کارشناسیدوره کارشناسی شیمی محض

در هر سال تحصیلی برای نیمسال اول حدود 40 نفر دانشجو می پذیرد.


دوره کارشناسی شیمی کاربردی

در هر سال تحصیلی برای نیمسال دوم حدود 40 نفر دانشجو می پذیرد.