گروه شیمی کاربردی

 

گروه شیمی کاربردی

 

مدیر گروه

دکتر سهیل عابر

استاد شیمی کاربردی

تلفن: 3169-3339-041
آزمایشگاه: 3153-3339-041
 

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک: s_aber(at)tabrizu.ac.ir

 

آزمایشگاههای تخصصی گروه

شیمی و تکنولوژی نفت

شیمی صنعتی آلی

شیمی صنعتی معدنی

پژوهشی تکنولوژی پلیمر

رنگ و روکشهای پلیمری

پژوهشی کامپوزیتهای پلیمری

 شیمی صنعتی آلی و مواد نفتی

تصفیه آب و پسابهای صنعتی

 

زمینه های پژوهشی گروه

تصفیه آب و فاضلاب، فرایندهای اکسایش پیشرفته، استفاده از نانو تکنولوژی در تصفیه آب، انعقاد الکتریکی، جذب سطحی، تصفیه بیولوژیکی ، تصفیه گاز

انتقال جرم، مدلسازی و شبیه سازی فرایندهای شیمیایی

شیمی نفت ، پلیمرها و رزینهای نفتی، سولفورزدائی ، تهیه اولفین از کراکینگ حرارتی، مطالعه تشکیل  کک در تولید اولفین

 حسگرها و استفاده استفاده از بلورهای کوارتز بعنوان حسگر، کاربرد پلیمرهای هادی جریان الکتریسیته

کامپوزیتها و نانو کامپوزیتهای پلیمری

خوردگی الکتروشیمی صنعتی

شیمی سطح و پوششهای پلیمری و رزینهای پوششی

8- غشاهای پلیمری

 

عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی گروه

مطالعه جذب گاز اسیدی (CO2 ) توسط محلولهای چند جزئی قلیایی

مطالعه جامع توانمندیهای منطقه شمال غرب در زمینه صنایع شیمیایی و پلیمری و تعیین اولویت های تحقیقاتی استان در زمینه های صنایع شیمیایی و پلیمری

مطالعه حذف مقادیر کم مواد آلی موجود در منابع آب به روش فتوکاتالیزی

طرح مطالعاتی و پژوهشی مکانیابی محل دفع پسماند های ویژه در استان های آذربایجانشرقی، غربی و اردبیل

مطالعه کاهش نشت کک در فرایندهای تولید اولفین ها