گروه شیمی فیزیک

اعضاء هیئت علمی گروه شیمی فیزیک

 

 

حبیب اشعثی سرخابی
استاد، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه پاریس VI، پاریس، فرانسه، 1356

زمینه ­های تحقیقاتی: خوردگی و محافظت، پرداخت سطح، نانوتکنولوژی.

پست الکترونیک: habib.ashassi(at)gmail.com, ashassi(at)tabrizu.ac.ir

تلفن:  041-3339-3136

فاکس: 0191-3334-041 و 0626-3328-041

شماره اتاق: 318

 

 

 

الناز اصغری

استادیار، دکترای شیمی فیزیک دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1389  

زمینه­ های تحقیقاتی: خوردگی فلزات، آبکاری، الکتروشیمی

پست الکترونیک: e.asghari(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3136

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 318

 

 

 

محمدتقی تقی ­زاده

 

 

 

میرقاسم حسینی 

استاد، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، 1381
زمینه­ های تحقیقاتی: مهندسی سطح، پیل سوختی، اسپکتروالکتروشیمی، خوردگی فلزات، پوشش، آبکاری، الکتروشیمی صنعتی، نانوتکنولوژی.
پست الکترونیک: mg-hosseini(at)tabrizu.ac.ir  &  mirghasem(at)yahoo.com 
تلفن: 041-3339-3138
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 202

996_f76ef3f9-00e1-44a6-acec-8a3a0ae3da7a.jpg 

مسیح دربندی
 استادیار، دکترای نانوشیمی از دانشگاه فرایبورگ، فرایبورگ، آلمان، 1386

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتز و شناسایی نانو مواد معدنی
پست الکترونیک:masih.darbandi(at)tabrizu.ac.ir -masih_darbandi(at)yahoo.com 
تلفن: 041-3339-3079
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 29/1

 

محمدتقی زعفرانی معطر (استاد بازنشسته)
 استاد، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه منچستر، منچستر، انگلستان، 1358

زمینه­ های تحقیقاتی: تعادلات فازی و ترمودینامیک سیستمهای شامل پلیمر، نمک، اسید آمینه و مایعات یونی؛ جداسازی مواد بیولوژیکی؛ نانوسیالات.
پست الکترونیک:zafarani(at)tabrizu.ac.ir - zafarani47(at)yahoo.com  
تلفن: 041-3339-3135
فاکس: 0191-3334-041
شماره اتاق: 231

 

 

 

حمایت شکاری

دانشیار، دکترای شیمی فیزیک از دانشگاه تبریز، 1384

زمینه­ های تحقیقاتی: ترمودینامیک مایعات یونی

پست الکترونیک: hemayatt(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3139

فاکس:0191-3334-041

شماره اتاق: 315

 

 

 

عباس مهرداد