گروه شیمی آلی و بیوشیمی

اعضاء هیئت علمی گروه شیمی آلی و بیوشیمی

 

 

 

ناصر ارسلانی
دانشیار، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه توبینگن آلمان، توبینگن، آلمان، 1376

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمرهای رسانای الکتریسیته، پلیمرهای محلول در آب، شیمی سبز و مواد نانو

پست الکترونیک: arsalani(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3174-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 35

 

علی­اکبر انتظامی (استاد بازنشسته فقید)

استاد، دکترای علوم شیمی پلیمر از دانشگاه لوئی پاستور، استراسبورگ، فرانسه، 1971

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمرهای رسانای الکتریسیته ،سنتز، شناسایی و کاربرد، سامانه­های نوین دارو رسانی، سنتز کاتالیستهای متالوسن برای پلیمریزاسون اولفین­ها، پلیمریزاسیون زنده رادیکالی

پست الکترونیک: aaentezami(at)yahoo.com-entezami(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3119-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 219

 

رضا تیموری مفرد
دانشیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1379

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی ترکیبات هتروسیکل و شیمی آلی فلزی

پست الکترونیک: teymouri(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3105

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 311

 

کاظم دیندارصفا

 

عزیز شهریسا (استاد بازنشسته)

 

زرین قاسمی

استادیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه تبریز، تبریز، ایران، 1388

زمینه­ های تحقیقاتی: سنتزهای آلی، واکنش­های جفت شدن تقاطعی و فعال سازی پیوندهای C-H

پست الکترونیک: z.ghasemi(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3116

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 221

 

حسین مصطفوی

 

رضا نجّار

دانشیار، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه صنعتی آخن آلمان، آخن، آلمان، 1385

زمینه­ های تحقیقاتی: پلیمریزاسیون در سیال های فوق بحرانی، پلیمریزاسیون­های رادیکالی زنده، کوپلیمرهای دسته­ای و میکروامولسیون ها، نانوذرات

پست الکترونیک: najjar(at)tabrizu.ac.ir - r.najjar(at)gmx.de

تلفن: 041-3339-3101

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 308

 

حسن نمازی ربطی

 

رحیم قدری کرکج
استادیار، دکترای شیمی آلی از دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران، 1391

زمینه ­های تحقیقاتی: سنتز ترکیبات آلی، شیمی آلی محاسباتی

پست الکترونیک: r-ghadari(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 041-3339-3077

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 21

 

رضا محمدی
استادیار، دکترای شیمی پلیمر از دانشگاه صنعتی دورتموند، دورتموند، آلمان، 1393

زمینه­ های تحقیقاتی: نانوفناوری پلیمرها

پست الکترونیک: r.mohammadi(at)tabrizu.ac.ir

تلفن: 3119-3339-041

فاکس: 0191-3334-041

شماره اتاق: 217