مدیر آموزش

 

مدیر آموزش دانشکده شیمی

 

ام البنین صفرپور
دانش آموخته
تلفن: 3157 3339 041

فاکس: 0191 3334 - 041

شماره اتاق: 1/9

پست الکترونیک:edu_chem(at)yahoo.com