گروه شیمی آلی و بیوشیمی

 

گروه شیمی آلی و بیوشیمی

 

مدیر گروه

دکتر رضا نجار

دانشیار شیمی آلی

تلفن: 3068-3339-041
آزمایشگاه: 3101-3339-041
 

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک: najjar(at)tabrizu.ac.ir

 

آزمایشگاههای تخصصی گروه

 مبانی شیمی آلی

مبانی شیمی پلیمر

سنتز ترکیبات آلی و دارویی

جداسازی و شناسایی مواد آلی

اورگانوسیلیکون

فتوشیمی

هتروسیکل

شیمی پلیمر

سنتز ترکیبات پلیمری

کربوهیدرات و پلیمرهای طبیعی

سنتز ترکیبات آلی

 

زمینه فعالیتهای پژوهشی گروه

شیمی پلیمر: سنتز پیش داروهای پلیمری و آزاد سازی  کنترل شده دارو، پلیمریزاسیونهای رادیکالی زنده  پلیمرهای رسانا، سنتز کربوهیدراتها و سنتز دندریمرهای عامل دار و گلیکو پلیمر، پلیمرهای طبیعی و پلیمرهای محلول در آب و نانو پلیمرها، تهیه کوپلیمرهای دسته ای و میکروامولسیونها.

شیمی آلی فلری: سنتز ترکیبات و مشتقات ارگانوسیلیکون با گروههای حجیم و بررسی جنبه های مکانسیمی آنها و کاتالیستهای متالوسن.

سنتز ترکیبات آلی: سنتز ترکیبات درشت حلقه، سنتز و فتوشیمی ترکیبات هتروسیکل و ارائه روشهای جدید سنتز آلی، سنتز مایعات یونی، سنتز مواد آلی با خصوصیات دارویی

 

عناوین برخی طرحهای تحقیقاتی گروه

مطالعه و بررسی امکان تهیه، طراحی و ساخت غشاهای مبادله کننده پروتونی بکار رفته در پیلهای سوختی

تدوین دانش فنی پلیمریزاسیون اتیلن بر مبنای کاتالیستهای متالوسن

سنتز و انجام واکنش با ممانعت فضایی زیاد و بررسی اثرات حفاظتی این ترکیبات جهت استفاده در سنتز مواد آلی و دارویی

 تهیه پلی استایرن زیست تخریب پذیر

تهیه نیترونها با استفاده از کاتالیست های رنیم

و ...