رئیس دانشکده


 

 

 

 

 

دکتر میر رضا مجیدی


 رئیس دانشکده

 استاد گروه شیمی تجزیه

 تلفن: 3090-3339-041 33355998-041
 آزمایشگاه: 3111-3339-041 

 فاکس: 33340191-041

 پست الکترونیک: majidi(at)tabrizu.ac.ir