رئیس دانشکده


 

 


دکتر علی اکبر خاندار


رئیس دانشکده

استاد گروه شیمی معدنی

تلفن: 3090-3339-041 33355998-041
آزمایشگاه: 3125 و 3128-3339-041 

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک: akhandar(at)yahoo.com