رئیس دانشکده


 

 

 

 

 

 دکتر علی اکبر خاندار


 رئیس دانشکده

 استاد گروه شیمی معدنی

 تلفن: 3090-3339-041 33355998-041
 آزمایشگاه: 3125 و 3128-3339-041 

 فاکس: 33340191-041

 پست الکترونیک: akhandar(at)yahoo.com