تماس با مامسئول امور ایمنی دانشکده: دکتر عبدالحسین ناصری


تلفن داخلی آزمایشگاه: 3106 - 3339 - 041


آدرس پست الکترونیکی واحد ایمنی:  hse_chemistry(at)tabrizu.ac.ir