آئین نامه های آموزشی

 
آئین نامه های آموزشی


آئین نامه دوره های کارشناسی و کاردانی 1391 
 


آئین نامه کارشناسی ارشد 1388  آئین نامه دوره دکتری 1388 


آئین نامه دوره دکتری 1390 آئین نامه استفاده از فرصت مطالعاتی دانشجویان دکتری  
 

آئین نامه استعدادهای درخشان