امور پژوهشی


برخی از موارد مربوط به امور پژوهشی:

 

  • هماهمگی امور مربوط طرحها
  • تهیه آمار مربوط به پژوهش در دانشکده
  • امور مربوط به پاداش مقالات
  • امور مربوط به فرصت های مطالعاتی همکاران
  • امور مربوط به ترجمه، تالیف و یا تصنیف کتاب
  • برگزاری مراسم هفته پژوهش