تیمهای پژوهشی دانشجوئیتیم های پژوهشی دانشجوئی

-         انجمن علمی دانشجویان شیمی

-         هسته علمی بسیج دانشکده شیمی

-         انجمن دانشجویی نانوفناوری