معرفی معاون پژوهشی و فناوری

 

 


  دکتر سیدابوالفضل حسینی یزدی


معاون پژوهش و فناوری

دانشیار گروه شیمی معدنی

تلفن: 3076-3339-041 33348917-041

آزمایشگاه: 3134-3339-041 

تلفکس:
 33348917-041

فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک:  hosseiniyazdi(at)tabrizu.ac.ir