معرفی معاون پژوهشی و فناوری

 

 

 

 

 

  دکتر سیدابوالفضل حسینی یزدی 

   معاون پژوهش و فناوری

   دانشیار گروه شیمی معدنی

 

  تلفن: 3076-3339-041 – 33348917-041

  آزمایشگاه: 3134-3339-041
  تلفکس: 33348917-041

  فاکس: 33340191-041

  پست الکترونیک:  hosseiniyazdi(at)tabrizu.ac.ir