امور آموزشیاهم امور آموزشی:


امور مربوط به انتخاب واحد

مشروطی ها

مشکلات آموزشی دانشجویان

برنامه ریزی و اجرای امتحانات پایان ترم