اهداف و وظایفاهم وظایف:


مدیریت امور آموزشی دانشجویان

برنامه ریزی دروس و مدرسین مربوطه

نماینده دانشکده در شورای آموزشی دانشگاه