معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 


دکتر کریم اسدپورزینالی


معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

دانشیار
گروه شیمی تجزیه


تلفن: 3085-3339-041
33348917-041
آزمایشگاه: 3113-3339-041
فاکس: 33340191-041

پست الکترونیک:
asadpour(at)tabrizu.ac.ir