معرفی معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 

 

 دکتر کریم اسدپورزینالی


 معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

 دانشیار گروه شیمی تجزیه

 تلفن: 3085-3339-041 33348917-041
 آزمایشگاه: 3113-3339-041

 فاکس: 33340191-041

 پست الکترونیک: asadpour(at)tabrizu.ac.ir