اخبار

سند راهبردی توسعه علم شیمی ایران

در این سند جایگاه علم شیمی در ایران، سهم علم شیمی در تولیدات علمی ایران و مقایسه آن با علوم دیگر در کشور و همچنین جایگاه شیمی ایران در بین کشورهای مختلف جهان با استناد به آمار و ارقام مستند مورد بررسی قرار گرفته است.

ادامه مطلب